Interpellasjon: Nei til reservasjonsrett for fastleger i Sola

Venstre fremmer på torsdag en interpellasjon i kommunestyret hvor vi tar til orde for at fastleger i Sola ikke skal kunne reservere seg mot å henvise til abort. I følge departementets høringsnotat skal hver enkelt kommune selv avgjøre om de vil inngå avtaler med legene om reservasjon mot henvisning til abort. Venstre mener Sola kommune kommune må si nei til reservasjonsordningen for ikke å legge ytterligere stein til byrden for kvinner som allerede er i en sårbar situasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Helsedepartementet har nylig sendt på høring et lovforslag om reservasjonsrett for fastleger. I følge de foreslåtte endringene skal hver enkelt kommune selv avgjøre om den vil inngå avtaler med fastleger om reservasjon mot henvisning til abort, og det er opp til kommunen selv å avgjøre om en slik avtale kan inngås uten at det vil føre til en «urimelig ulempe» for pasienten.

Abortloven av 1975 gir allerede reservasjonsrett for sykehuspersonell fra å utføre eller delta i abortinngrep. Denne reservasjonsretten er viktig og riktig. Forslaget om at fastleger skal kunne reservere seg fra å henvise til abort går etter Venstres skjønn langt utover det som ligger i abortloven.

Det er viktig at legenes samvittighetsfrihet avveies mot retten til lovbestemte helsetjenester, men dette er allerede godt ivaretatt i abortloven. Dagens ordning innebærer at fastlegen skal informere om gjeldende helsetilbud, og sammen med pasienten underskrive en «begjæring om svangerskapsavbrudd». Det innebærer ikke at legen skal anbefale abort. En reservasjonsordning vil utvilsomt virke stigmatiserende og tidkrevende for kvinner som allerede befinner seg i en vanskelig situasjon.

Interpellasjonen lyder som følger:

Den nye regjeringen kom med et lovforslag om at fastleger skal ha muligheten til å reservere seg mot aborthenvisning. Med regjeringens forslag skal leger over hele landet kunne utøve sin egen motstandskamp mot abortloven på legekontoret i møte med ufrivillige og ofte sårbare gravide.

Sola Venstre mener at menneskerettigheter står i fare med et slikt forslag. Sola Venstre mener at leger ikke bør reservere seg mot noe som helst. Det er kvinners grunnleggende og ubestridte rett å bestemme seg over sin egen kropp. Ingen kvinne skal bli utsatt for den overraskelsen og ydmykelsen at de møter en fastlege som ikke vil henvise dem til abort. Lovforslaget legger for mye ansvar på kvinnene når det gjelder å vite hvilken lege som har reservert seg. Sola Venstre mener at det ikke er akseptabelt at legers såkalte moral skal ha forrang framfor kvinners rettigheter som kvinner og pasienter. Hvis man som fastlege ikke vil henvise kvinner til abort, bør man velge et annet yrke.

I og med at det er lokalpolitikerne som har ansvar for kommunenes legetjeneste og inngår avtale med fastlegene, er det også opp til hver enkelt kommune om de vil akseptere at fastleger reserverer seg mot aborthenvisning eller ikke. Sola Venstre mener, og foreslår, at Sola kommune skal være en kommune der ingen fastleger reserverer seg mot aborthenvisning.

På bakgrunn av dette foreslår vi at kommunestyret vedtar at:

– Sola kommune er en reservasjonsfri kommune.

-Ingen fastlege i Sola kommune skal kunne bruke reservasjonsretten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**