Glem vei til Korten

Jarlsberglinna
Ramsarområdet Fugereservatet Ilene naturreservat, Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

I disse dager pågår en debatt om hvor en ny fastlandsforbindelse fra øyene skal lande. En ting burde være klart, den bør ikke lande på Korten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Joachim Bræk Poppe-Holmdahl, kommunestyrerepresentant fra Venstre på Nøtterøy, hadde følgende transportpolitiske aktuelle kommentar, som sto å lese i Tønsbergs Blad 26.01.2014.

Askøybroen

Det har i lang tid foregått en debatt om hvor og hvordan en fastlandsforbindelse for øyene skal utformes. Det som er prosjektutløsende i denne sammenheng, er det samfunnssikkerhetsmessige.

Det må etableres et alternativ til dagens kanalbru. Jo lenger unna dagens fastlandsforbindelse en slik forbindelse kommer, desto høyere samfunnssikkerhetsmessig verdi vil den kunne ha. Dette blant annet fordi en ulykke som eventuelt rammer den ene forbindelsen, dermed vil ha mindre mulighet til samtidig å ramme den andre forbindelsen. Dermed bør en ny forbindelse ligge geografisk et stykke unna dagens forbindelse, for å unngå at et eventuelt uhell sperrer begge forbindelsene.

I den senere tid har det blitt fokusert mye på det som i Tønsberg-pakkens fase to ble omtalt som systemalternativ 2a. Dette innebærer en forbindelse over byfjorden, med ilandføring på Korten. Dette alternativer ble for øvrig forkastet i en folkeavstemning i 2005. Dette alternativet bør vi så fort som mulig bare glemme.

 Veien til øyparadiset bør ikke komme til Korten

Veien til øyparadiset bør ikke komme til Korten
Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

For det første forutsetter en ilandføring på Korten at vi enten må legge veien gjennom fuglereservatet Ilene, eller inn i kulturminneområdet i Nordbyen. Ingen av disse alternativene er akseptable.

Ilene naturreservat er et Ramsar-område, og er dermed så fredet som det omtrent er mulig å frede noe. Knapt en meter fra der naturreservatet slutter, starter kulturminneområdet i Nordbyen og Slottsfjellet. Her er det automatisk fredede kulturminner, som det er helt uaktuelt å fjerne.

Dette ene argumentet burde i utgangspunktet være nok til ikke å velge dette alternativet. I tillegg er det flere som taler for andre løsninger. Det er i nasjonal transportplan lagt til grunn at økningen i trafikken skal tas med sykkel, gange eller kollektive løsninger. Dette er en forutsetning som er lagt inn i da konseptvalgutredningen ble bestilt.

Med løsninger vestover vil mange flere områder være tilgjengelig i sykkelavstand for øyboere. Veien blir kortere og det blir også mer attraktivt for dem som bor på fastlandet å benytte sykkel for å komme ut til øyene, eller for å komme seg inn til Tønsberg.

 Om den går ofte nok og har en fordelaktig pris, vil mange velge buss

Om den går ofte nok og har en fordelaktig pris, vil mange velge buss
Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Så har vi dette med å få flere til å velge kollektive reisealternativer. Om vi får en forbindelse vestover, vil dette legge forholdene til rette for at vi kan få en bussring. Denne kan eksempel gå mellom Tønsberg, Sem, Vear, Stokke, Borgheim, Teie, Kilen og Tønsberg. Om denne går begge veier, ofte nok og har en fordelaktig pris, vil mange velge denne.

Dessuten løser ikke en forbindelse over byfjorden de regionale transportutfordringene. Noe som også var en forutsetning da konseptvalgutredningen ble bestilt. Blant annet på denne bakgrunn bør forbindelsen over til Korten ut av de videre utredningene.

Noen har ytret bekymring for at en forbindelse vestover vil føre til mer gjennomgangstrafikk over Nøtterøy. Dette bør nødvendigvis ikke bli noe problem. Det som kan hindre en eventuell økt trafikklekkasje sørover gjennom Teie, med en vestfjordforbindelse, er hvor man plasserer eller flytter eventuelle betalingspunkter.

Om man snur bommen ved Kanalbrua, stenger Nedre langgate, flytter bommen i Presterødbakken ned til Kilen, og lager en ny bomstasjon nord for Mammutkrysset, vil nok trafikken gjennom Tønsberg sentrum reduseres. Samtidig vil de som skal ut på europaveien eller sørover fra Tønsberg og Slagen velge å kjøre gjennom Frodeåstunellen. Dette siden de da ikke trenger å kjøre innenfor bomringen.

Vakre grønne Nøtterøy sett fra Tønsberg. Til venstre ser også Vestfjorden, kanalen, Stokke og utover

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**