Reservasjonsrett: Madsen hindret vedtak

Tirsdag 04.02 behandlet kommunestyret i Eidsvoll Venstres forslag om å si nei til reservasjonsrett for fastleger. Støtten var stor hos de andre partiene, men ordfører Einar Madsen (Ap) brukte sin rett til å hindre at forslaget kom opp til avstemning. Madsens opptreden representerer en kuvending.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Avtalen mellom Høyre, FrP og KrF på nasjonalt nivå om at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise abortsøkende til sykehus for abort, har skapt stor turbulens og mye motstand.

Eidsvoll Venstre sendte inn et forslag til kommunestyret, om at Eidsvoll kommune ikke skal ha fastlegeavtale med leger som reserverer seg mot å henvise abortsøkende. Forslaget kom opp til behandling i kommunestyret 04.februar.

Venstres forslag
lød: “Eidsvoll kommune er en reservasjonsfri kommune. Ingen fastlege i Eidsvollkommune skal kunne bruke reservasjonsretten.”

I begrunnelsen for forslaget skrev Knut Bakkehaug: “Venstre mener at leger med refusjon fra det offentlige ikke bør reservere seg mot noe som helst. Det er kvinners grunnleggende og ubestridte rett å bestemme over sin egen kropp. Ingen kvinne skal bli utsatt for den overraskelsen og ydmykelsen at de møter en fastlege som ikke vil henvise dem til abort.”

Ordføreren hindret vedtak
Ordfører Einar Madsen sa i sitt svar at kommunestyret skal behandle høringen fra Helsedepartementet i kommunstyret 11.mars. Han ville avvente rådmannens saksfremlegg med redegjørelse for fakta, før kommunestyret gjør noe vedtak. Madsen benyttet seg derfor av sin rett som er nedfelt i Kommuneloven, til å si nei til at kommunestyret skulle stemme over Venstres forslag.

Stor støtte fra de andre
I debatten om forslaget fikk Venstres Knut Bakkehaug stor støtte for Venstres synspunkt fra de andre partiene. Blant dem som uttrykte støtte var SVs Torstein Owe, SPs Terje Teslo og FrPs Finn Terje Tønnessen.

Likevel støttet talerne ordførerens syn på hvordan saken skal behandles.

Madsens kuvending
Eidsvolls ordfører har gått ut i lokalavisen og støttet intensjonen i Venstres forslag, om nei til reservasjonsrett for fastleger. Madsen figurerer også på VG-Netts oversikt og kart over ordførere som er mot reservasjonsrett. Likevel velger han altså å bruke et så sterkt virkemiddel som å hindre kommunestyret i å uttrykke sin mening.

Bakkehaug forundret
Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug uttrykker forundring over behandlingsmåten. Han poengterer at en høring om en lovendring ikke er til hindre for at Eidsvoll kan gjøre som Trondhjem og flere andre kommuner; et eget vedtak om at kommunen ikke skal gi anledning til reservasjonsrett for fastleger.

– Venstre kommer derfor til å gjenta sitt forslag om at kommunen skal gjøre et slikt vedtak, når kommunestyret behandler høringsuttalsen til Helsedepartementet, avslutter Bakkehaug.

Her er hele svaret fra ordføreren:

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i helse- og
omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Høringen gjelder hjemmel til å
gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved
reservasjon. Departementet foreslår å åpne for at kommuner kan inngå avtale om
reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til
abort.

Kommunen er høringsinstans og har frist til å gi høringsforslag innen onsdag 30. april
2014.

Ordfører har besluttet at denne saken skal ha ordinær politiske behandling, noe som betyr
at rådmannen redegjør for fakta i saken. Saksbehandler vil være kommuneoverlegen.
Saken blir fremlagt uten forslag til vedtak. Høringssaken skal behandles i utvalg for
oppvekst og levekår 25.2.14, formannskapet 4.3.14 og i kommunestyret 11.3.14.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**