Felles fylkesutvalgsmøte Agder og Telemark

Anne Margrethe Larsen, Vest-Agder, Øystein Haga,, Aust-Agder og Johan Tønnes Løchstøer fra Telemark deltok fra Vernstre på felles fylkesutvalgsmøte mellom Agder og Telermark 5. februar i Skien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Rektor Torunn Lauvdal fra Universitetet i Agder og Nils Kristian Bogen rektor ved Høgskolen i Telemark orienterte om samarbeidet/planene om sammenslåing mellom institusjonene. Øystein Haga gav uttrykk for at han var positiv til planene om å slå sammen institusjonene mens Johan Tønnes Løchstøer var mer forbeholden på bakgrunn av den desentralisaerte strukturen Høgskolen i Telemark har. Han var i tvil om denne kunne opprettholdes i en sammenslått institusjon. Fra Telemark ble det også vist til at man opplevet større motstand mot sammenslåing fra Agderfylkene enn det som kom til uttrykk fra rektorene.

Johann Tønnes

Alle fylkesutvalgene var enige om å arbeide aktivt for å få regjeringern til å gi klarsignal til Jernbaneverket for å starte opp arbeidet med Konsekvensutredningen for bygging av Grenlandsbanen; sammenkobling fra Porsgrunn til Brokelandshei av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Dette er et prosjekt som samfunnsøkonomisk er meget lønnsomt og vil ha store positive regionale virkninger for Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Jernbaneverket trenger ikke ytterligere bevilgninger for å starte opp arbeidet. Det er poilitisk vilje til å prioritere ytterliger satsning på jernbane fra regjeringens side som savnes av Venstre.

Telemark Venstre har tidligere tatt opp i Fylkestinget behovet for såkornkapital til grundere i Telemark. Av uforståelie grunner gikk det rødgrønne flertallet i fylkestinget mot dette initiativet til tross for at alle var enige om at det var behov for å reise risikovillig kapital for å beholde grundere og arbeidsplasser i Telemark. Leif Svarstad i Maturo Kapital AS fikk full tilslutning til arbeidet for å få er nytt såkornfond i vår region. Det skal etableres 3 nye fond i tillegg til de 2 som er vedtratt. Ett av disse må regjeringen legge til vår region.

Det felles fylkesutvalgsmøtet understreket med Venstres tilslutning at samarbeidet mellom fylkene skal videreføres for å gi økt gjennomslag for vår region i forhold til sentrale myndigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**