Full støtte til Bypakke Grenland

Telemark Venstre har tillit til at Bypakkemidlene i Grenland vil bli anvendt i samsvar med intensjoner og forpliktelser slik disse har kommet til uttrykk under planlegging og i vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er i hovedsak oppnådd felles politisk forståelse av at tiltak skal rettes inn for å oppnå en framtidsretta byutvikling; bedre busstilbud, flere og trygge g/s veier, trafikksikkerhetstiltak samt bedret tilgjengelighet for næringstrafikk.

Når det kommer til prioritering av den lokale potten i Bypakkemidlene – for Skiens vedkommende stipulert til ca 170 mill og for Porsgrunn ca 115 mil kroner over en 10 års periode- tilligger dette hvert enkelt bystyre. Samtidig vil Telemark Venstre påpeke at det er av betydning for hele Telemark at Grenland både innad og utad (rett nok uten Bamble) står samlet om å følge opp tidligere vedtak i Bypakkesammenheng.

En omkamp om prioritering innen fase 1 – hvor det i tolvte time i Skien bringes inn tiltak fra fase 2 som forøvrig bryter med intensjonene bak Bypakka- er i alle henseender uheldig.

For å oppnå positiv utvikling og vitalisering av Grenlandsbyene, må lokalpolitikere våge å stå ved sine avtaler og vedtak. Det bidrar til godt omdømme og til at lokale myndigheter oppfattes som pålitelige og etterrettelige av innbyggere, overordna myndigheter og av investorer. Endring og utvikling forutsetter kloke, politiske valg — med varighet over tid. I sin tur vil det utløse engasjement, holdningsendringer, aktivitet og investeringer.

Rissa Venstre

Telemark Venstre støtter derfor Skien Venstre i deres arbeid for å sikre at Bypakkemidler disponeres og prioriteres i samsvar med tidligere inngåtte forpliktelser og avtaler.

Uttalelse fra Telemark Venstres årsmøte 08.02.2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**