Sykehusstrukturen i Telemark må bygge på nasjonale føringer

Sykehuset Telemark sin utviklingsplan kommer til behandling i løpet av våren. Planen foreslår betydelige endringer i sykehustilbudet i Telemark, med nedbygging av sykehusfunksjonene i Kragerø og på Rjukan, avvikling av den somatiske delen av sykehuset i Porsgrunn, avvikling av psykiatriens døgnplasser i Seljord og stor utbygging av sykehuset i Skien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Tema sykehus

Telemark Venstre ser med bekymring på at utviklingsplanen fremmes før helseministeren har lagt fram nasjonal sykehusplan, som kommer i 2015. Den nasjonale sykehusplanen vil gi Stortinget anledning til å gi overordnede føringer for sykehusutviklingen i årene som kommer. Telemark Venstre mener endringer i sykehusstrukturen i Telemark må bygge på nasjonale føringer.

Sykehuset Telemark står overfor store økonomiske utfordringer. Utviklingsplanens forslag
vil ikke bidra til å redusere kostnadene for Sykehuset Telemark, ettersom det må gjøres store investeringer i Skien for å kunne håndtere sentraliseringen.

Telemark Venstre vil arbeide for at helsetjenestetilbudet i Telemark møter befolkningens behov for høyspesialiserte tjenester med robuste vaktordninger og høy kompetanse som ivaretar innbyggernes behov for trygghet og tilgjengelighet til tjenester.

Telemark Venstre vil arbeide for at Sykehuset Telemark i forpliktende samarbeid med kommunene utreder faglig sterke og robuste lokalsykehus/lokalmedisinske sentra med både døgn-, dag- og poliklinikktilbud og avanserte øyeblikkelig hjelp-funksjoner som gir trygghet til innbyggerne og som oppfyller intensjonene i samhandlingsreformen.

Uttalelse fra Telemark Venstres årsmøte 08.02.2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**