Sterkere fokus på jordvern

Venstre har alltid hatt jordvern høyt på dagsorden og årets fylkesårsmøte i Vestfold hadde også temaet oppe til behandling. Saken har på ny blitt aktualisert etter at den nye regjeringen har sagt ja til nedbygging av et par svært store og omstridte jordbruksarealer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Kornåkrer

Foto: Sesselja Bigseth

I Vestfold har jordvernet vært i sterkt fokus de siste årene. Ikke minst knyttet til arbeidet med Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA).

Også i siste fylkesutvalgsmøte (6.2.14) var jordvern et tema. Saken kom i forbindelse med innspill knyttet til landsbruksforhandlingene. Her hadde rådmann i eget punkt bl.a. innstilt på:

"I tillegg til å sørge for et sterkt vern av matjorda, bør det utredes former for å avgiftsbelegge nedbygging av landbruksjord, som i neste omgang kan brukes til å stimulere nydyrking."

Ikke uventet gikk FrP og H inn for å fjerne dette punktet, men tapte avstemmingen med 8 mot 5 stemmer, hvor Venstres 2 stemmer var med på å utgjøre flertallet.

Uttalelsen som et enstemmig fylkesårsmøte vedtok fikk følgende ordlyd:


Sterkere fokus på jordvern

Matjorden i verden står under et sterkt og kontinuerlig press. Hvert minutt blir matjordsarealer på
størrelse med en fotballbane bygget ned. Forandringen i klima setter også press på eksisterende areal.

Et godt eksempel er sultkatastrofen på Afrikas horn, forårsaket av «den verste tørken i Øst-Afrika på 60 år». Samtidig øker befolkning i verden og følgelig også behovet for mat. Verdens matreserve er blitt like uforutsigbar som været, med store prissvingninger på verdensmarkedet.

I et verdensperspektiv er Norge en liten produsent av mat. Årsaken er vanskelige produksjonsforhold i et kaldt klima, og begrensede arealer med dyrkbar mark. Men et vern av vår matjord like viktig som i andre land. Klimautfordringene er et kollektivt ansvar der samtlige land må bidra. Det samme gjelder vern av matjord. For å kunne fø verdens befolkning er man avhengige av et stabilt klima men også jord å dyrke på. Disse utfordringene går derfor hånd i hånd.

Det er derfor urovekkende å se hvordan regjeringen og landbruksministeren overprøver regionale myndigheter og sitt eget departement i jordvernsaker. Venstre er sterkt kritiske til både omreguleringen av dyrket mark på Delijordet i Vestby og omregulering av matjord på Rotvoll i Trondheim.

Venstre mener at regjeringens standpunkt i jordvernsaker, om at hver enkelt sak må veies opp
mot samfunnsinteresser, ikke er tilfredsstillende. Matjorden representer i seg selv en evigvarende samfunnsinteresse som dessverre ikke er tillagt nok vekt. Venstre vil ha en nasjonal plan for jordvern, slik at jordvernet blir tillagt betydelig vekt og at ikke blir en sum av enkeltsaker.

En god jordvernpolitikk handler også om smarte valg og løsninger på samtidens utfordringer. For
å gjennomføre gode politiske valg er det viktig med en god konsensus mellom lokale, regionale og nasjonale politikere. For å oppnå dette er det viktig med en god forståelse for hvorfor jordvern er viktig både blant politikere og innbyggere i Norge. Venstre vil derfor arbeide med å skape sunne holdninger til viktigheten av matproduksjon og vern av jord i Norge.

Det er vanskelig å forutse hvordan verden vil utvikle seg, men behovet for mat vil alltid være tilstede.

Venstre sier derfor klart ifra at Norge trenger en bedre jordvernpolitikk som ivaretar fremtidens behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**