Spørsmål til fylkestinget

Fylkestinget møtes denne uken i Bodø. Fylkestingsgruppen til Venstre har sendt inn følgende spørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Spørsmål om reiselivsorganisering i Nordland.

Undertegnede sitter som politisk representant i Vesterålen Reiseliv.
Vår region opplever å ha løst organiseringen knyttet til reiseliv på en god måte over år, med små ressurser. Nå oppfatter vi signaler fra statlig hold om endringer, som vi ikke helt ser poenget med.

Spørsmålet til Fylkesråden, det er om Fylkesråden er involvert i planene med å etablere et konsern for reiselivssatsing på landsdelsnivå? Noe som vil ha betydning for de etablerte reiselivsorganisasjonene i fylket. På hvilken måte er i så fall Nordland Fylkeskommune involvert?

På hvilken måte vil en sikre at oppgavene som i dag løses av de etablerte destinasjonsselskapene løses under en slik konsernmodell?

En forutsetning som var del av avtalen når Nordnorsk reiseliv ble etablert, var styrking av det regionale reiselivet. Den gang ble det lovet å styrke destinasjonsarbeidet, men så langt har destinasjonene vært underfinansiert og gitt lite økonomisk stimuli. Spørsmålet er videre hva Fylkesråden kan gjøre for å styrke det regionale reiselivsarbeidet?

Arne Ivar Mikalsen
Venstre


Tema innvandring — arbeidskraftbehov — behov for hensyn når strategier for den videregående skole legges.

Nordlandskonferansen inneholdt en rekke enkelttema med gode foredrag. Man berørte bl.a. innvandring og hva innvandringens betydning for folketallsutviklingen i Nordland. Det var også eget foredrag med IMDI hvor det ble oppfordret til å ta imot flere flyktninger. Det er flere av kommunene i Nordland som gjør et godt arbeid og møter dette behovet med tilrettelegging for bosetting og øvrige tilbud. Fylkesråd for næring hevder at det er behov for innvandring for å få den nyskapingen og det fremtidige arbeidskraftbehovet vi har. For at man skal lykkes er det viktig med grunnleggende utdanning og sosialisering i de nordlandske samfunn. Nordland fykeskommune har ansvar for den videregående skolen. Det er av avgjørende betydning for kommunene at man har et godt videregående tilbud i nærmiljøet — særlig med tanke på den økte innvandringen. Vil fylkesrådet bringe inn slike hensyn og elementer når videre tilbud i den videregående skolen skal utformes i nye strategiplaner?

May Valle
Gruppeleder Nordland Venstre

Turister på ville veger

Det har blitt meg fortalt at det i siste vegbok er tegnet inn veg til bl.a. Musken. Og som alle vet er dette fortsatt mer en drøm enn en virkelighet. Det reagerer også på at kartgrunnlaget for bilnavigatorer er misvisende, og at beregnede kjøretider ikke stemmer med det som er realitetene i Nordland. Har fylkeskommunen noe rolle med hensyn til kvalitetssikring av kartmateriale? Dersom ikke kan fylkesrådet ta en ansvar for at dette gjøes

May Valle
Gruppeleder
Nordland Venstre

INDEKS NORDLAND

På Nordlandskonferansen presenterte Erlend Bullvåg «Indeks Nordland». Ut fra hans undersøkelse var også i år som tidligere år, betingelsene for å få til vekst og utvikling i Nordland at man måtte åpne for oljeboring i Lofoten og Vesterålen. I så måte var det ikke noe nytt. Imidlertid fikk vi høre at man spilte yatzy med ressursene og drev hestehandel. Jeg siterer fra avisa Nordland:
« Ledighet og fallende vekst truer Nordland. Nå er man lei av at politiske småpartier styrer utviklingen av olje- og gass. Kravet er nå sterkere enn noen gang. Tirsdag ble det brukt uttrykk som politisk hestehandel og yatzy da prosjektleder Erlend Bullvåg ved Universitetet i Nordland la fram Indeks Nordland.»
Mitt spørsmål er hvor mye midler bruker Nordland fylkeskommunen på Indeks Nordland?

May Valle
Gruppeleder Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**