Lærere skal ikke være byråkrater

Når utgangspunktet er et felles ønske om et lærerløft, gir den pågående konflikten mellom KS og Utdanningsforbundet grunn til uro, mener Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Les også: Norges viktigste jobb skal løftes

Å sikre mange nok dyktige lærere er den største utfordringen norsk skole står overfor de kommende årene. SSB har estimert at vi kan komme til å ha en underdekning på ca. 11.000 lærerårsverk i 2020.

Må øke rekrutteringen
Samtidig vet vi at det er ca. 38.000 lærerutdannede yrkesaktive som ikke er i skolen, men som er å finne i andre yrker. Og totalt er det opp mot 10.000 ikke-kvalifiserte lærere i norsk grunnskole som ikke har undervisningskompetanse i fagene de underviser i.

 Iselin Nybø er medlem av Kirke-Utdannings og Forskningskomiteen.

Iselin Nybø er medlem av Kirke-Utdannings og Forskningskomiteen.
Foto: Tone Staven

– Derfor er det helt avgjørende at flest mulig lærere faktisk blir værende i skolen, at rekrutteringen av nye lærere øker og at flere lærere kommer tilbake til jobben de i utgangspunktet er utdannet til, sier nestleder i Kirke-Utdannings og Forskningskomiteen Iselin Nybø.

– I dette perspektivet virker kommunikasjonen fra KS i arbeidstidsforhandlingene med Utdanningsforbundet noe umusikalsk. La det være helt klart: Uenigheten mellom KS og Utdanningsforbundet i arbeidstidsforhandlingene er en uenighet mellom partene i arbeidslivet, og i respekt for forhandlingene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal ikke partiene på Stortinget blande seg inn i disse, sier Nybø.

Les også: Venstre mener KS opptrer umusikalsk

Frykter for rekruttering og status
Men Venstre mener likevel det er grunn til å påpeke at det er uheldig at det har oppstått en tilspisset konflikt mellom KS og Utdanningsforbundet , og at dette kan få konsekvenser som er i strid med skolepolitiske mål som økt rekruttering til læreryrket og statusheving for lærerne.

– Den som tror eller legger opp til at lærerne er eller skal være kontorbyråkrater, får dårlige lærere. Vi må bevare læreryrkets egenart — lærere skal være lærere, og ikke reduseres til byråkrater, sier Nybø til Stavanger Aftenblad.

Samtidig er det viktig at man finner fleksible løsninger som både arbeidsgiver og arbeidstaker er tjent med, sier Nybø, som frykter at forslagene fra KS i for liten grad tar hensyn til egenarten ved læreryrket.

Må finne løsninger
– Dersom utfallet av tariffhandlingene skulle innebære en vesentlig endring av arbeidstidsbestemmelsene for lærerne, kan vi oppleve manglende rekruttering til læreryrket samtidig som vi får et frafall av lærere som allerede er i skoleverket. Når vi også tar med i betraktningen at vi i framtiden trenger flere tusen nye høyt kvalifiserte lærere, er dette en situasjon som Venstre ser på med uro, sier Nybø.

– Jeg håper at partene igjen setter seg sammen og finner løsninger som de kan enes om. Det tror jeg er avgjørende om vi skal få realisert lærerløftet som det er flertall på Stortinget for, sier Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**