Sats videre på jernbanen

I Venstres stortingsvalgprogram står det:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


•Bygge dobbeltspor med minst 250 km/t i Intercitytriangelet (Lillehammer, Halden, Skien) innen 2025.
•Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Transport- og samferdselskomiteens flertall uttalte i juni 2013:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, ønsker en ny bane mellom Porsgrunn og ny Brokelandsheia stasjon i Gjerstad kommune for å knytte Sørlandsbanen til Vestfoldbanen."

En enstemmig komite uttalte:

Sats på jernbanen, Intercity, tog, Østlandet

"Komiteen vil derfor ha utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i første del av planperioden."

Jernbaneverket venter på å få mandat og klarsignal fra departementet for å starte arbeidet med KVU-en.

Sammenkoblingen er samfunnsmessig et meget lønnsomt prosjekt. Det vil gi store positive regionale virkninger for fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Prosjektet har stor nasjonal betydning for økt klimavennlig transport av personer og gods ved overgang fra vei til bane.
Arbeidet med KVU må sarte nå slik at dette viktige prosjektet kan komme med i neste NTP.

Årsmøtet i Telemark Venstre ber Venstres stortingsgruppen aktivt arbeide for å starte opp arbeidet med KVU-en nå.

Resolusjon vedtatt på årsmøtet til Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**