-Etterlyser fremdrift for energisparingsprosjekt

Venstres Karl M. Buchholdt etterlyser fremdrift i prosjektet kulturminnevern og energieffektivisering. Trehusbebyggelsen i Levanger by skulle brukes som et pilotområde som skulle ha overføringsverdi til nasjonalt plan. Han tar opp saken i et spørsmål til ordføreren på onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Levanger kommunestyre fattet i sak 3/14 følgende enstemmige vedtak:
«Levanger kommune tar kontakt med Enova med henblikk på å få i gang prosjektet Levanger — kulturminnevern og energieffektivsering som et samarbeidsprosjekt mellom Enova og Riksantikvaren».

Vedtaket gjaldt et eventuelt samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren og Enova for å få erfaring i og vise hvordan energieffektivisering og bevaring av kulturhistoriske verdier kan balanseres slik at vi oppnår gode resultater på begge områder. Trehusbebyggelsen i Levanger by skulle brukes som et pilotområde, blant annet gjennom et pilotprosjekt som kunne bidra til gjennomføring av tilsvarende arbeid andre steder i landet. Dette gjennom å finne konkrete løsninger for energieffektivisering som kunne balanseres med hensynet til kulturhistoriske verdier. Kostnadene ved prosjektet skulle bæres av Riksantikvaren og Enova. Det samme gjaldt eventuelle tilskudd til huseiere.

Målgruppen for prosjektet skulle være eiere av bygninger innenfor Levanger kulturmiljø, eiere av eldre bygninger generelt, kommunene, byggebransjen og offentlig forvaltning. Hensikten var å utvikle et prosjekt hvor man kunne høste konkrete erfaringer gjennom kombinasjonen av kulturminnevern og gode energiløsninger. Les også: Fikk ENØK-forslag tilbake på sporet.

Spørsmål til ordføreren:
Hva er status i forhold til fremdrift for prosjektet og hvilke svar har kommunen fått fra Enova og Riksantikvaren?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**