100 prosent kommuneoverlege

Gjennom formannskapsvedtaket sikrer Sola kommune seg en 100 prosent stilling som kommuneoverlege i Sola. Sammenliknet med våre nabokommuner, har vi hatt for lav ressursbruk til å kunne utføre alle de ønskelige kommunelegeoppgavene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I forrige formannskapsmøte, pekte Venstres representant på flere oppgaver som nå bedre ville bli ivaretatt ved at vi etablerer en full stilling som kommuneoverlege. Samhandlingsreformen fører til stadig flere oppgaver som tillegges den enkelte kommune og disse vil vi nå vær bedre i stand til å ivareta og følge opp.

Vi har en vei å gå både når det gjelder samarbeid med bestillerkontoret, helsestasjonene, skolehelsetjenesten, hjemmebaserte tjenester og sykehjemmene. Her vil vi nå være bedre i stand til å levere komplette tjenester taket være det forbedrede samarbeidet det nå legges opp til mellom kommuneoverlegen og disse instansene.

Stetoskop, helse, medisin, sykehus

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**