Håvik som adm. senter i Karmsund kommune

Håvik, det nye administrasjonssenteret i Karmsund kommune. Navnet skal bety «den gode havn» fra vikingtiden. Så hvorfor ikke lande et administrasjonssenter etter en kommunesammenslåing i denne gode havnen?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Anlegg av Karmsund administrasjonssenter på Håvik kan bli besluttet før 2018 og reguleres og detaljplanlegges innen nye tre år om viljen er til stede.

Ved å la det gå ut en arkitektkonkurranse for bygningsmasser tilpasset en administrasjon for en kommune med om lag 180.000 innbyggere, vil en ha administrasjonsbygningene ferdige i 2025, og Håvik kan overta funksjonen som administrasjonssenter i Karmsund kommune.

Det er en kjensgjerning at Haugesund vil forbli det største bysenteret i overskuelig framtid, men arealene som skal til for å bygge opp en funksjonell administrasjon, for å betjene en storkommune etter en sammenslåing, er vanskelig å finne innenfor bysenterets grenser.
Indrefileten på Haugalandet ligger i den vestlige delen på fastlandssiden i Karmøy. Denne må brukes til pulserende handel og industri, ikke administrasjon av kommunalt byråkrati.

Østlige deler av fastlandssiden i Karmøy er allerede lagt ut og regulert til boligbygging. Haugesund kommune har også en stor boligbygging som grenser til dette området.
Et av målene ved å danne en storkommune under paraplyen Karmsund, må være å fremme en miljømessig bæredyktig utvikling av Haugalandet.

Med en bæredyktig utvikling forstås en utvikling som imøtekommer nåtidens behov uten å begrense kommende generasjoners muligheter for å sikre allerede identifiserte behov, og samtidig en utvikling som øker livskvaliteten hos befolkningen og forbedrer de biologiske verdiene som vi så kjent er avhengig av.

Videre vil en lettere kunne identifisere visjoner om CO2 nøytralitet gjennom samlokalisering og energibesparelser med bruk av ny energiteknologi. En kan heller ikke se bort fra større borgerdeltagelse og engasjement over diskusjoner på tvers av gamle kommunegrenser.

Med å slå en sirkel fra sentralt på Haugalandet, vil en på mindre enn en time rekke fram til Skudeneshavn, Etne, Sandeid og Leirvik.

Dette vil gi store innsparinger med samkjøring innen en storkommune. Det er ikke få ressurser som er lokalt plassert og som effektivt kan aktiviseres gjennom egen felles koordinering og samkjøring.

Derfor er det viktig å ha planene klare før en foreslår en storkommune, vi vil få anledning til å forme det meste selv, uten sentral innblanding.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**