Styrk lokaldemokratiet!

Venstre er en sterk pådriver for det lokale demokratiets kår i Norge. Helt siden grunnleggelsen har folkestyre vært en av grunnverdiene, og flest mulig avgjørelser skal tas nærmest mulig den enkelte borger. Troms Venstre mener at Troms må bli et foregangsfylke for lokaldemokrati, og søke regjeringen om å få tildele kommunene flere oppgaver fra fylkeskommunen, og dermed flytte makt nedover, nærmere hver borger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Kolumbus, stavanger, soft-busser

Foto: Kolumbus

Venstre har programfestet at storbykommuner skal gi muligheten til å overta ansvar for lokal kollektivtransport. Det er viktig at kommunene får godt rom til å planlegge lokale løsninger på samferdselsutfordringer. I de større kommunene gjør dagens struktur det unødvendig tungvint å planlegge for kollektivtrafikk som en av løsningene. Troms Venstre mener at Troms fylkeskommune må søke regjeringen om å få gjennomføre et forsøk der ansvaret for lokal kollektivtrafikk flyttes fra fylkeskommunen til de kommunene som ønsker det.

Troms Venstre mener at også andre oppgaver som i dag ligger hos fylkeskommunen, bør flyttes ned til kommunenivå. Det vil være en styrke at kommunene selv kan ta ansvar for hele utdanningsløpet fra grunnskole til og med videregående skole. Troms Venstre mener det er viktig å ha en debatt på hvilke oppgaver som kan flyttes fra dagens fylkeskommune til kommunene. Videregående opplæring er et eksempel på dette.

Gjennom RDA-ordningen har Tromsø kommune høyere arbeidsgiveravgift enn de øvrige kommunene i Troms. Troms Venstre mener det er ulogisk at det er fylkeskommunen som har ansvar for å fordele RDA-midlene tilbake til kommunen med omkringliggende regioner. Ansvaret for å forvalte RDA-midlene må derfor overføres fra Troms fylkeskommune til Tromsø kommune.

Troms Venstre vil
– at Troms fylkeskommune søker regjeringen om å etablere et forsøk med overføring av ansvar for lokal kollektivtrafikk til de kommunene i fylket som ønsker det
– at videregående opplæring skal vurderes som en oppgave som kommunene kan ta ansvar for etter at kommunereformen er gjennomført
– at Tromsø kommune skal få ansvar for forvaltningen av RDA-midlene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**