Uttalelse: Vann — vår viktigste ressurs

Vann er en avgjørende fornybar ressurs og vårt viktigste næringsmiddel. Det er en del av arvesølvet vi skal overlevere til generasjonene etter oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Vann, glass, mat

Foto: Microsoft

Investeringene i vann- og avløpssystemet er i dag så små at det vil ta 200 år å fornye den grunnleggende infrastrukturen som skal sikre rent drikkevann og hindre kloakkutslipp. Det er behov for store investeringer i vann og avløp de nærmeste årene dersom vi skal sikre rent vann i fremtiden.

Vi har også gamle synder som må rettes opp der vannkraften har lagt elvene tørre. Det må bli fart på moderniseringen av gamle vannkraftkonsesjoner og -anlegg, slik at vi kan få bedre forhold for fisken, vann i tørrlagte elver og mer kraft.

I landbruket er det også mye som kan gjøres for bedre vannmiljø gjennom å redusere avrenningen av forurensing og gjenåpne bekker som er lagt i rør. Dette vil i tillegg styrke landbrukets omdømme knyttet til ren og miljøvennlig matproduksjon.

Venstre vil:

• Ha en betydelig økning i andelen øremerkede midler til vannmiljøtiltak i landbruksoppgjøret.
• Sette av stimuleringsmidler til hus- og hytteeiere som av miljøhensyn må legge om avløpsløsningene, slik ENOVA i dag støtter utbedring av energiløsninger.
• Få til spleiselag/samarbeidsløsninger mellom stat og kommuner for å muliggjøre raskere oppgradering av vann- og avløpsnett og renseanlegg.
• Få fortgang i revisjoner av gamle vassdragskonsesjoner der elver er tørrlagt i dag.
• Øke satsingen på å bygge opp kapasitet og kompetanse i vannforvaltningen.
• Ha fortgang i arbeidet med en helhetlig sektorlov for vann og avløp, tilpasset dagens og framtidas utfordringer.
• Øke satsingen på digital sikkerhet innen kritisk infrastruktur, herunder vann og avløp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**