Krever lovlighetskontroll

Venstres Annikken Kjær Haraldsen krever lovlighetskontroll etter at kommunestyret i februar vedtok institusjonsbruksplan for omsorgssektoren. Sammen med to representanter for SV blir saken dermed mest sannsynlig oversendt til fylkesmannen. Hun viser til at den nye institusjons-bruksplanen er en del av kommunedelplan for helse og omsorg. Kommunestyret behandler saken på onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Krav om legalitetskontroll, kommunestyresak 4/14

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hatterem

I sak 62/13,årsbudsjett for 2014, var det lagt til grunn en rekke tiltak innen helse og omsorg som er skissert i institusjonsbruksplanen. Disse ble vedtatt utsatt til politisk behandling av insitusjonsbruksplanen i januar 2014. I innstilinga til kommunestyret fra formannskapet står det “Framlagte forslag til institusjonsbruksplan vedtas”. I kommunestyret ble innstillinga endret til “Framlagte forslag til instusjonsbruksplan tas til orientering”. Dette endrer ikke realitetene i saken i det hele tatt i og med at pkt 2 i saken ble opprettholdt. Der står det :”Det vedtatte budsjettet for 2014 og økonomiplanen 2014-2017 med de foreslåtte tiltakene for omstilling og nedbemanning opprettholdes”

Institusjonsbruksplanen er en delrapport til kommunedelplan Helse og omsorgstjenesten. Det blir da feil saksbehandling å ta ut og behandle delrapporten mens kommunedelplanen er under utarbeidelse, og før denne er lagt ut til høring. Det er også i saksopplysningene i sak 4/14 understreket at “Det gir ikke grunnlag for å vedta konkrete utbygginger og ombygginger framover, men det skal gi trygghet for at de tiltakene som ligger i økonomiplanen går i riktig retning”. Det blir da en inkonsekvens når det i vedtaket i sak 4/14 står at “de foreslåtte tiltakene for omstilling og nedbemanning oppretthodes”.

I og med at politisk behandling av institusjonsbruksplanen, jmfr. vedtak i sak 62/13, må betraktes som behandling av delplan til kommuneplan helse og omsorg, må reglene i plan og bygningsloven §§11-12 til 11-15 følges. Det er også understreket i fylkesmannens høring til sak 6/14, Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner. Fylkesmannen uttaler “Det er beskrevet planer om invitasjon til medvirkning fra innbyggerne og dette er viktig”. “Fylkesmannen tar til etterretning at kommunen utarbeider en egen planprosess og planprogram for kommunedelplan helse og omsorg”

På dette grunnlag ber vi om en legalitetskontroll av vedtak i kommunestyresak 4/14.»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**