Venstre vil ha nytt forenklingsorgan til Bergen

I budsjettforliket med regjeringen rett før jul fikk Venstre gjennomslag for at det skal opprettes et forenklingsorgan – et såkalt regelråd. Dette forenklingsorganet skal være en slags vaktbikkje for næringslivet og sørge for å sanere og å forhindre unødvendige forskrifter, lover og få ned skjemavelde for næringslivet. I dag finnes et slikt forenklingsorgan i Sverige, Storbritannia og Tyskland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstres Terje Breivik ønsker å legge et slikt forenklingsorgan til Bergen fordi det her finnes sterke kompetansemiljøer både innenfor økonomi (NHH) og juss (UiO).

Se nettsak på NRK Hordaland i dag.

Venstre foreslo dette i Stortinget første gang i 2010.
https://www.stortinget.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-061/

Den gang fikk forslaget ikke flertall, men NHO gikk ut med full støtte til et slikt organ

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Forenkling/Sideartikler/Vi-trenger-et-regelrad/
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Naringsjus/2005-Nyheter/NHO-vil-ha-regelrad/

Etter budsjettforhandlingene i høst er det imidlertid flertall for forslaget og Venstre, KrF, H og FrP ble budsjettavtalen enige om følgende vedtak som ble fattet 20.11. 2013

“Stortinget ber regjeringen utrede etablering og drift av norsk regelråd med sikte på oppstart og nødvendige bevilgninger i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.”

Brosjyrebilde 2011: Småbedrifter

Foto: Venstre

Norsk næringsliv bruker 54 mrd. kroner på rapportering som følge av norske regler og skjemabelastning. Oppnås Venstres mål om 25 prosent reduksjon, betyr det at mer enn 13 mrd. kroner frigjøres til gründervirksomhet og videreutvikling av norske bedrifter. Det må etter Venstres syn, være bra både for bedriftene og for muligheten til å skape flere arbeidsplasser og dermed få flere i arbeid.

Regelrådet i Sverige
Sverige etablerte i 2009 «Regelrådet» for å bistå forvaltningen i arbeidet med regelforenkling for næringslivet. http://www.regelradet.se

Regelrådets oppgave er å etterprøve konsekvenser av nye regler og endringer i eksisterende regler. Allerede ett år etter opprettelsen av Regelrådet kunne svenskene se en betydelig bedring. Vi har behov for en uavhengig instans som kan kontrollere effekten av nye regler og endringer i eksisterende regler før de trer i kraft.

Det svenske regelrådet er et uavhengig rådgivende organ, underlagt det svenske næringsdepartementet. Regelrådet har et eget sekretariat og består av representanter/ styre med grunnleggende kunnskap om reglers effekter og belastning på næringsliv og bedrifter. Regelrådet skal vurdere utformingen av forslag til nye regler og endringer i eksisterende regler som kan få betydning for bedriftenes administrative belastninger, konkurransefortrinn eller øvrige forhold. Regelrådet skal ta stilling til om forvaltningen har gjennomført tilstrekkelige konsekvensutredninger av reglene og gjøre selvstendige vurderinger om reglene oppnår sin ønskede effekt på en så enkel og kostnadseffektiv måte som mulig. Regelrådet skal også gjøre en vurdering av eventuelle konsekvensutredningers kvalitet og følge utviklingen generelt når det gjelder regjeringens arbeid med forenkling for næringslivet, og gi råd og informasjon som kan fremme en kostnadseffektiv regel- og lovgivning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**