Kommunestyret drøfter lærerens arbeidstid

Venstre, ved Maria Serafia Fjellstad, hadde i dagens kommunestyremøte en interpellasjon om Lærerens arbeidstid. Med bakgrunn i bruddet mellom KS og lærerorganisasjonene ønsket hun en debatt om hvorvidt kommunen kan og bør gi tilbakemelding til KS om dette. Både KrF, SV og Sp engasjerte seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Maria Serafia Fjellstad

Foto: Martin Kaarby

“Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. KS krever endringer i arbeidstidsbestemmelsene for lærerne,og kravet har ført til opprør blant lærerne. Harstad Venstre er bekymret for konsekvensene av de foreslåtte endringene,både for kvaliteten i skolen og rekrutteingen til yrket. Jeg ønsker derfor med denne interpellasjonen å ta til ordet for at kravet om endringer i abeidstidsbestemmelsene bør legges bort, og be Harstad kommune gi tilbakemelding i tråd med det. Forhandlingene mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og lærerorganisasjonene om arbeidstidsbestemmelser har brutt sammen.

Bakgrunnen for dette er KS sitt krav om drastiske endringer i arbeidsvilkårene for lærerne.Endringene består i en utflating av lærerens arbeidstid gjennom året, noe som skaper kontortid i elevenes ferietid, og kortere arbeidstid i selve skoleåret. Endringene angis å komme for å normalisere lærerens arbeidstid. KS representerer her kommunene som skoleeiere, noe som gir Harstad kommune en klar mulighet til å påvirke KS sitt standpunkt.

Harstad Venstre er bekymret for at KS i denne saken er i ferd med å gjøre kommunene en bjørnetjeneste. Dersom utfallet av tarifforhandlingene skulle innebære vesentlig endring av arbeidstidsbestemmelsene for lærerne,vil dette kunne ha både negativ innvirkning på kvaliteten i skolen, og i tillegg til innvirkning på rekruttering til læreryrket og frafall fra lærerne i skoleverket. Dette er ikke i tråd med Venstres målsetninger i skolen. .Venstre ønsker bedre kvalitet og bedre rekruttering. Venstre arbeider for å frigi mer av lærerens tid til undervisning, og mindre tid til byråkrati. For å oppnå dette bør mest mulig av lærerens arbeidstid være knyttet opp mot elevene. Å gi lærerne nok tid til å være lærer, er avgjørende for at vi skal kunne gi hver enkelt elev tilpasset og god opplæring. Både planlegging av undervisning og etterarbeid er oppgaver som i stor grad må utføres gjennom skoleåret,underveisvurderinger og fremovermeldinger vil kunne medføre ukentlige forbedelser.

Forslagene fra KS tar med dette som bakgrunn i liten grad hensyn til særegenhetene ved læreryrket. Jeg har derfor følgende spørsmål: Hvilke signaler har Harstad kommune sendt KS i denne saken? Vil Harstad kommune gi innspill til KS om de videre forhandlingene, og hvilke innspill vil da gis?”

Interpellasjonen satte i gang ei ordveksling i salen, hvor både Per Pedersen, KrF, og Johnny Kristiansen, SV, støttet helhjertet opp om Venstres standpunkt, og SV kom sågar med et forslag til vedtak. Dette falt dessverre; men forhåpentligvis gav debatten likevel signaler om hva politikerne mener i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**