Bakkehaug: – Finansutvalg kveler debatten og opposisjonen!

Finansutvalget ble opprettet nærmest uten debatt i februar. Venstre mener utvalget svekker den offenlige debatten om utviklingen av kommunen. I denne artikkelen setter vi søkelys på hvordan Finansutvalget ble til, hvilket mandat det har, og hva dette har å si for den offentlige debatten i Eidsvoll.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug er sterkt kritisk både til måten Finansutvalget ble opprettet på og til sammensetningen, og jhan er bekymret for betydningen utvalget vil ha for den offentlige debatten.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

– Finansutvalget er et midlertidig utvalg som skal lage forslag til innsparinger, endringer og inntjeninger. Dette er forsåvidt fornuftig, og noe Venstre også har gått inn for at Eidsvolls folkevalgte skal bruke 2014 å se nærmere på, sier Bakkehaug. Imidlertid er han ikke spesielt fornøyd med sammenetningen – og heller ikke med mulighet for innsyn og debatt.

– Ingen opposisjon ønsket
Bakkehaug peker på at det er de tre største partiene som er med fra politikernes side. – Da Ap la frem forslaget var det allerede klart at disse tre partiene ville samarbeide om 2014-budsjettet, sier han. – Ved å utelukke partier som er for eiendomsskatt (SV og SP), og partier som har en annen tilnærming til kommunens budsjettpolitikk (Venstre), kommer ingen alternative forslag til de tre store partienes kutte- og sparepolitikk, mener han.

– Informasjon må gis til alle!
Han peker også på at finansutvalget ikke fremmer forslag, men “rapporterer” til formannskapet. – Det sier seg selv at de tre partiene som sitter i finansutvalget får mer informasjon om kommunens økonomiske situasjon enn de øvrige partiene. Selv om fiansutvalget rapporterer til formannskapet betyr dette at hverken Venstre eller EDB får tilgang til denne informasjonen, slik opplegget nå er. Bakkehaug mener at all informasjon som gis til finansutvalget også må gis til de øvrige partiene i kommunestyret.

Også skjevhet i ansattes representasjon
Det fremgår av sammensetningen at de ansatte er representert ved fagforeningenes tillitsvalgte. Bakkehaug mener det er bra at disse får et ord med i laget, men påpeker at ved å utelukke hovedverneombudet har man utestengt ikke-organiserte ansatte i kommunen fra informasjon og medvirkning.

– Lite informasjon og dårlig for debatten
Tdligere i uken var informasjonen om finansutvalget på kommunens elektroniske møtekalender fullstendig kaotisk. Det så ut som om utvalget skulle ha møte hver uke, og flere møter samme dag. Også oversikten over medlemmer var fullstendig utforståelig. Efter at Bakkehaug henvendte seg til ordføreren er dette nå rettet opp i. Men til forskjell fra de andre utvalgene står det fortsatt ingenting om utvalgets mandat på møtekalenderen. Både innkallelser og protokoller er nå på plass. Bakkehaug avklarte i en epostuveksling med ordfører Einar Madsen at utvalgets møter er åpne.

Bakkehaug er glad for at hjemmesiden nå for det meste er ryddet opp i, slik at informasjonen om finansutvalget er bedre og mer tilgjengelig. Han mener imidlertid at også mandatet må på plass.

– For den offentlige debatten er det uheldig at finansutvalget ikke har representanter for opposisjonen. Det betyr at man helst bør stille som tilskuer på møtene, sier Bakkehaug. Han vil også be ordføreren om en avklaring omkring deling av infomasjonen som gis i finansutvalget.

Her er historien om opprettelsen av finansutvalget:

Ap tok initativet til finansutvalget
Da kommunestyret behandlet budsjettet for 2014 på møtet 10.desember 2013 la AP frem et tekstforslag om å opprette et ad hoc (midlertidig) finansutvalg. Slik lød forslaget:

“1.
Det nedsettes et partssammensatt utvalg (finansutvalg) som skal gjennomgå kommunens drift med formål å redusere driftsutgiftene. Utvalget skal også fremme forslag til budsjettoppsett som gir politikerne god innsikt og budsjettforståelse.

Sammensetning:
Utvalget skal bestå av ordfører og gruppeledere for de tre største partiene, rådmann, økonomisjef og representanter fra fagforeningene.

Funksjon:
Utvalget har ikke vedtaksfullmakt og rapporterer direkte til formannskapet. Ved avstemminger i utvalget har kun de politiske representantene stemmerett.

Utvalget bør før 01.09.2014 legge fram sitt forslag for innsparinger/endringer/inntjeninger som skal inn i budsjettet for 2015/Handlingsplan 2015 — 2018.”

I euforien rundt det brede flertallsvedtaket for 2014-budsjettet ble tekstforslagene ofret liten oppmerksomhet. De ble som vanlig oversendt formannskapet uten avstemning.

Formannskapet innstilte på finansutvalg – debatt uønsket
Formannskapet behandlet 28.januar tekstforslagene som var fremmet i kommunestyrets budsjettmøte i desember. I mellomtiden var det vedtatte budsjettet underkjent av fylkesmannen. På møtet i formannskapet manglet to av partiene i budsjettkoalisjonen; KrF hadde forfall, og EDB er ikke med i formannskapet. Istedenfor KrF møtte Venstres Knut Bakkehaug.

De tre store partiene AP, Høyre og FrP var blitt enige om hvilke av tekstforslagene de ville støtte (PS sak 9/14). Disse ble lagt frem for formannskapet, og de tre gjorde det klart at de ikke ønsket debatt – og ville støtte noen andre verbalforslag. De tre partiene mente også at de andre partiene ikke trengte å fremme sine tekstforslag på nytt.

Venstres Knut Bakkehaug protesterte iherdig, men det ble stemt en bloc over forslagene fra koalisjonen, som hadde flertall. Dermed ble dette innstillingen til kommunestyrets behandling av samme sak 04.februar. I tillegg til Venstre stemte SV og SP imot både forslaget om finansutvalg, og de øvre forslagene som Ap, H og FrP la frem i formannskapet. Lokalavisen EUB har refererte ikke fra formannskapets behandling forslaget om å opprette et finansutvalg.

Kommunestyret vedtok å opprette finansutvalg
i sitt møte 04.februar i år. Vedtaket var identisk med forslaget Ap la frem i desember (se over). I kommunestyret ble det semt over hvert enkelt forslag. fire representanter stemte imot, fra Venstre, SV og EDB. Det betyr at SP stemte for i kommunestyret, selv om de stemte imot i formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**