Felles planlegging for Frysja-området

Oslo kommune må ta initiativ til felles planlegging på Frysja.

I byrådets høringsutkast for Kommuneplan 2030 er Frysja foreslått som utviklingsområde i ytre by. Dette må følges opp med at kommunen snarest tar initiativ til felles planlegging av området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


En oppdatert områdeanalyse for øvre del av Akerselva fra oktober 2007 viser muligheten for en transformasjon i Frysjaveienområdet. Analysen beskriver omkring 1000 nye boliger, samt omfattende areal til nye kontorer og forretninger, totalt nærmere 150.000 kvm. Dette vil i så fall utgjøre et nytt lokalsamfunn med omkring 4-5000 innbyggere, i tillegg til øvrig bygningsmasse.

Nå er det varslet oppstart av regulering av flere store tomter i området. Det er derfor på høy tid at byrådet i Kommuneplan 2030, som nå er på høring, peker ut dette som et utviklingsområde i ytre by.

I høringsforslaget heter det blant annet: Områder avmerket som utviklingsområder i ytre by ( .) representerer en svært viktig arealressurs for håndtering av fremtidig vekst i et samordnet areal- og transportperspektiv. I disse områdene vil det være behov for stor innsats og det er knyttet generelle bestemmelser til utviklingsområdene for å sikre en bymessig utvikling med høy tetthet og gode områdekvaliteter. Det er derfor lagt hensynssone med krav om felles planlegging på utviklingsområdene. Dette for å legge til rette for en utvikling av gode og velfungerende områder gjennom en koordinert områdeplanlegging. I utviklingsområdene, samt større boligområder med krav til reguleringsplan, skal det vurderes og sikres nødvendig areal til teknisk, sosial (skole, barnehage, sykehjem mv.) og kulturell infrastruktur

Bydel Nordre Aker har tidligere spilt inn behovet blant annet for en skole i Frysjaveien-området. Det er her vesentlig å være tidlig ute slik at det er mulig å sikre tomt, med akseptabel beliggenhet og til en akseptabel pris. Dette ligger også inne i gjeldende Skolebehovsplan som et mulig område for strategisk tomtekjøp.
Det foreligger nå også en omfattende masteroppgave fra Ingrid Wendelbo, landskapsarkitekt fra Norsk universitet for miljø og biovitenskap. Oppgaven skisserer en mulighet for et helhetlig grep med en bærekraftig, grønn byutvikling. Dette forutsetter imidlertid et snarlig samarbeid mellom private og offentlige interesser, der det må være det offentliges ansvar å ta de nødvendige initiativ.

Nordre Aker Venstre ber om at:
Det snarest tas initiativ til en felles planlegging av Frysjaområdet, gjerne etter modell av Ensjøutbyggingen.
Det iverksettes et bygge- og deleforbud frem til skole, barnehage og annen sosial infrastruktur, samt nødvendige samferdselsutbygginger, er planmessig sikret.
Områdeanalyse for Øvre Akerselva og Ingrid Wendelbos masteroppgave vurderes som viktig grunnlagsmateriale for et arbeid med en slik felles planlegging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**