Fiskeriressursene tilhører fellesskapet

Vinteren veksler mellom sydvestpeisinger og strålende sol over blikkstille sjø. Lokalavisene melder at havet koker av fisk, og i min hjemby Svolvær er det VM i skreifiske. Fisk blir også tema når Venstre om få dager samles til landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


For Nordland Venstre blir årets landsmøte ekstra spennende. På vårt initiativ og i tett samarbeid med fylkeslagene i Oslo, Akershus, Sør-Trøndelag, Troms og Finnmark fremmer vi en uttalelse om fiskekvoter. Blant mange innsendte uttalelser er dette en av dem som er plukka ut for nærmere debatt. Det blir spennende! Målet vårt er selvsagt gjennomslag for ei prinsipiell holdning til at fiskeriressursene tilhører fellesskapet, ikke private aktører i næringa. Temaet skal opp i Stortinget og med vår vippeposisjon vil det få avgjørende betydning hva Venstre konkluderer med i saken.
Uttalelsen fra de seks fylkeslagene lyder slik: Havressursloven slår fast at «De viltlevende marine ressursene ligger til fellesskapet Norge». På bakgrunn av dette prinsippet ønsker Venstre at strukturkvoter skal være tidsbegrensede.

Fiskeressursene våre kan, med forsvarlig forvaltning, levere oss mat og økonomisk utbytte i all forutsigbar framtid – uten at vi behøver å gjøre annet enn å fiske dem opp. Dette gir høsting av fiskeressurser en ekstra god avkastning. Denne avkastningen er ikke skapt av privatpersoner, og bør derfor heller ikke kunne gis bort til private, men som prinsipp tilhøre fellesskapet slik også havressursloven slår fast.

Strukturkvoter som gis med en varighet på 25 år ivaretar næringens behov for forutsigbarhet, samtidig som det gir staten mulighet til å omdisponere ressursene i fremtiden. Volstad-dommen i Høyesterett fastslår at staten kan omgjøre tidsuavgrensede kvoter til tidsbegrensede kvoter. Ettersom evigvarende kvoter er politisk kontroversielle og kan omgjøres av fremtidig regjeringer, kan de gi mindre forutsigbarhet enn tidsbegrensede kvoter det er bred politisk enighet om. Venstre støtter derfor ikke Regjeringens forslag om evigvarende kvoter.

Både grunn- og strukturkvoter gir private muligheten til å tjene ekstraordinær profitt på naturressurser. Spesielt havfiskeflåten har høy lønnsomheten. I likhet med andre naturressurser mener Venstre at en del av disse verdiene bør tilfalle fellesskapet og kystkommuner. Derfor ønsker Venstre å utrede grunnrentebeskatning på de mest lønnsomme delene av fiskerinæringen. Venstre vil at strukturkvoter skal være tidsbegrensede og vil utrede grunnrentebeskatning som tilfaller staten og kystkommuner på de mest lønnsomme delene av fiskeflåten.

Anja Johansen,
Leder i Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**