Krever ekstraordinært fylkesting for bærekraftig arealutvikling

Venstre fremmet sammen med Sp og AP en protokolltilførsel da hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø behandlet kommuneplanen for Sandefjord forrige uke. Sandefjord er den første av 14 kommuner som kommer med sin kommuneplan etter at regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble vedtatt tidligere i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


De tre partiene ønsket å støtte rådmannens innstilling i saken, som bl.a. gikk ut på ikke å ettergi for å ta i bruk nye arealer som ikke lå inne i det langsiktige RPBA-planverket. En plan som bl.a. Sandefjord sammen med 12 andre Vestfoldkommuner har akseptert og som der er konsensus om i fylket.

RPBA legger føringer for arealdisponeringen i kommunene i Vestfold.

Logo RPBA

Ved å si ja til Sandefjord vil det blisvært vanskelig å bruke RPBA som grunnlag for en overordnet arealpolitikk i fylket, sier hovedutvalgets leder Kåre Pettersen (V) i en kommentar til Tønsbergs Blad.

Sammen med Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet krever disse fire partiene ekstraordinært fylkesting for å få diskutert prinsipper og kommunenes rett til arealdisponering uavhengig av RPBA.
Kravet om å ha et ekstraordinært fylkesting er lovfestet i Kommunelovens paragraf 32.1, når minst 1/3 del av fylkestingets medlemmer krever det.

— Sandefjord er først ute med sin kommuneplan. Etter hvert kommer planene for de andre kommunene til behandling i fylkeskommunen. Gir vi etter for Sandefjord, kan det bli nær mest umulig å si nei til de andre kommunene om de ønsker å legge inn områder som ikke er prioritert i RPBA. Dette kan føre til en uthuling av planen som vi har brukt flere år og mange millioner kroner på å lage, sier Kåre Pettersen videre.

Når vi vet at det i tillegg finnes et bredt politisk flertall i næringskomiteen på Stortinget for å styrke jordvernet, blir en slik håndtering av RPBA som vi her ser, et helt feil signal å sende. Derfor må saken løftes fra utvalgsnivå til fylkesting for å få en bred og gjennomgående drøfting.

Tønsbergs Blad 290314

Foto: TB

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**