En seier for jordvernet

Venstre fremmet på Stortinget i desember 2013 forslag om at Regjeringen midlertidig skulle stanse dispensasjonssøknader om omdisponering av matjord inntil en helhetlig jordvernplan var vedtatt av Stortinget. Forslaget var blant annet utløst av Ikeas planer om å bygge varehus på 70 mål dyrket mark i Vestby i Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


For Venstre er det et mål å begrense nedbyggingen av matjord. Den beste matjorda er stadig under et stort utbyggingspress. Dersom Norge skal bidra til å løse verdens matforsyningsproblemer krever det at vi ikke reduserer vår egen evne til å produsere egen mat. FNs klimapanel understreker at verdens matproduksjon kan trues av virkningene av klimaendringene. Næringskomiteen på Stortinget har nå enstemmig sluttet opp om at Regjeringen utarbeider en helhetlig jordvernstrategi for å styrke jordvernet og stanse den «bit for bit» forvaltning vi i dag har av den verdifulle matjorda.

Næringskomiteen peker på en rekke forhold som bør drøftes i en jordvernstrategi: — Klare nasjonale føringer og retningslinjer for et styrket jordvern. — Lovfeste vernehjemmel i jordloven. — Belønne god agronomi. — Etablere et jorderstatningsfond som skal betale for nydyrking. — Sørge for jordflytting ved utbygging. — Øke bruk av jordsmonnskartlegging i planarbeidene. Venstre er glad for at partiets initiativ for økt jordvern har fått bred politisk tilslutning slik at det uttalte politiske målet om å sikre jordressursene konkretiseres og fører til konkret handling.

I Telemark må vi både i den enkelte kommune og i fylkeskommunen legge økt vekt på jordvern som vårt bidrag for å styrke norsk landbruk og norsk matproduksjon.

Johan Tønnes Løchstøer
Telemark Venstre

Se også Aftenposten: Matkrisen kan komme til Norge

Dalsbygda

Dalsbygda

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**