Innbyggerinitiativ – Helseskadelig stråling fra trådløs teknologi

I bystyremøtet mandag 31. mars ble innbyggerinitiativet om helskadelig stråling fra trådløs teknologi behandlet. Det var en interessant debatt med mange engasjerte innlegg, her er innlegget Venstre hadde i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Teknologi, kabel

Foto: Microsoft

Venstre synes det er bra at slike innbyggerinitiativ behandles av bystyret og vil berømme folkets strålevern for deres engasjement og standhaftighet i denne saken.

Blant kravene som stilles av folkets strålevern er det noen som er mulige å innfri noen som kan utredes og noen som ikke kan gjennomføres.

Når man ser på kravet om at det bør legges inn kabelnettverk i skoler og barnehager kan dette sees i sammenheng med kommunens eget føre var prinsipp. Det vil bli vanskelig å gjøre noe med dette i eksisterende skole og barnehagebygg, men Venstre mener at man i størst mulig grad skal ha kabelnettverk i klasserom i nye skolebygg, i tillegg til at det følger kommunenes eget prinsipp er det også mye mer stabilt enn et trådløst nettverk. Det er et kjent problem ved mange av byens skoler at det trådløse nettverket ofte er svært ustabilt, dette skyldes mange ting, men det er hevet over enhver tvil at kabelnettverk tilbyr en mer stabil tilkoblingsmulighet.

Det viktigste av alt her er uansett at kommunen følger formannskapsvedtaket fra 09.12.2010 som står skrevet i sakspapirene. Hvor det å legge kablet nettverk i nye skolebygg er en del av vedtaket dersom det er i tråd driftsstyrenes anbefalinger. Tar man i betraktning at FAU ved Eiganes Skole kom med en anmodning til kommunen om å få lagt kablet nettverk i sine bygg, men ble avvist er dette urovekkende siden rådmannen da bryter med formannskapets vedtak.

Måten dette initiativet blir behandlet på, og måten de som er kritiske til stråling fra trådløse nettverk eller sensitive for stråling blir behandlet på, på alle nivå er svært urovekkende. Det er ikke bra. Det som heller ikke er bra er måten det blir presentert som om at all forskning på skadevirkningene er entydige fra det offentlige sin side, det er det altså ikke. All den tid forskningen ikke er entydig eller at det er et overveldende flertall av forskere som støtter seg til samme konklusjon mener Venstre det blir feil å dure på som om at alt var rosenrødt og i skjønneste orden når det oppstår initiativer som dette vi debatterer nå.

Vi er fortsatt i startfasen når det gjelder trådløs teknologi og stråling, mye har skjedd på få år og mye kommer til å skje de nærmeste 5-10 årene også. Men all den tid forskningsresultatene på skadevirkningene av dette er så sprikende som de er bør vi ikke tillate oss selv å bygge ut helt uhemmet. Nå tror jeg på ingen måte at stråling fra trådløse nettverk er spesielt farlig, jeg tror egentlig ikke det er farlig i det hele tatt. Men all den tid forskningsresultater er så sprikende som de er i dag blir det feil og ikke ta noen hensyn.

Venstre mener derfor kort og godt at kommunen skal følge sitt eget føre var prinsipp når det gjelder utbygging og bruk av trådløse nettverk, det er vedtatt politisk i formannskapet og vi forventer at rådmannen står ved dette vedtaket i sin fremtidige saksbehandling.

Etter debatten ble det gjort følgende vedtak:

Av hensyn til mulige helseskader, skal føre-var prinsipp legges til grunn mht. bruk av trådløse
nettverk, mobiltelefoner og basestasjoner for mobiltelefoni. dette innebærer at:

1. Det skal praktiseres søknadsplikt etter plan- og bygningsloven for basestasjoner for
mobiltelefoni så langt denne gir adgang til dette. Dette er viktig for å kunne:

d) Redusere den opplevde risiko av basestasjoner for mobiltelefoni
e) Samordne plassering av basestasjoner mellom de ulike mobilselskapene for å
redusere antall steder som brukes til basestasjoner. Dette vil kunne gi en positiv
arealutnyttingseffekt.
f) Estetisk forbedring ved å styre plasseringen av disse.

2. I Stavanger kommune skal det vurderes nærmere å erstatte trådløse nettverk i skolene med
kablet nettverk. Det skal legges avgjørende vekt på driftsstyrenes anbefalinger.

3. Mobiltelefonantenner skal, avhengig av senderetningen, ikke installeres på eller i umiddelbar
nærhet av skoler eller barnehager.
4. Mobiltelefonantenner skal søkes montert på en slik måte at man unngår sterk eksponering av
boligområder og arbeidsplasser, eventuelt skal sendereffekten justeres ned. Dette skal oppnås
uten at det går på bekostning av dekningskvalitet.

5. Kommunalstyret for levekår registrer den bekymringen som erkjent i befolkningen for stråling
og trådløs teknologi. I tillegg er dette teknologi i rask utvikling og som det er viktig å holde
seg orientert om. Rådmannen bes fremlegge en sak innen et år kommunalstyret som ser på følgende punkter:
• Nasjonale retningslinjer
• Helsefare knyttet til stråling.
• Retningslinjer for bruk av trådløse anlegg i skoler og barnehager, inkludert enkle løsninger for å slå av anleggene når de ikke er i bruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**