Referat fra BU-møte 25.3.14

Mange viktige saker for Venstre i dagens BU: Anne-Lise Bergenheim refererer:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kort referat fra bydelsutvalgets møte tirsdag 25 mars. Protokoll fra møte vil foreligge fredag 28 mars og er tilgjengelig på bydelens nettside www.bfr.oslo.kommune.no- gå til politikksiden.

For Venstre møtte Anne-Lise Bergenheim og Jan Mesicek Viktige saker for Venstre på dette møte var:

Sak 83/14 Badeanlegget på Ruseløkka skole og helårssvømming på Frognerbadet ble satt på dagsorden ifm Bydelsutvalgets behandling av byrådets bademelding. Et enstemmig vedtak i bydelsutvalget sikrer nå en tverrpolitisk innsats for å få totalrehabilitert Frognerbadet med sikte på ombygging til et helårs svømmeanlegg. Byrådet blir også bedt om å sette badeanlegget ved Ruseløkka skole på dagsorden igjen.

Sak 79/14 Jacob Aallsgt 3. Her fremmet Venstre et forslag til vedtak sammen med SV for å hindre at et gårdsrom som i dag benyttes som friareal for beboerne blir omregulert til boligformål.
Flertallet som stilte seg imidlertid positive til dette.

Sak 80/14 Arbinsgt 5. Saken gjaldt omregulering av denne eiendommen til hotell/overnatting. Venstre stemte i mot dette forslaget fordi det ikke følger opp den overordnede satsingen på boligutvikling men kom i mindretall også her.

Sak 82/14 Skatetilbud og skateanlegg, Her var det enstemmighet på alle punkter inkludert støtte til Venstres forslag om betongpark nedenfor Ruseløkka skole med bane for sportsaktiviteter i tillegg til skatepark som kan brukes av barn i bydelen og på skolen.

Sak 84/14 Navnsetting av plass mellom Vestbanestasjonen og Nytt Nasjonalmuseum. Her ble en arbeidsgruppe nedsatt med 2 repr fra Høyre, 1 fra Arbeiderpartiet/SV og 1 vara repr fra Venstre. Tore Walaker møter fra oss.

Sakene 91/14 og 92/14 Økonomiprognose og tiltak for 2014. Med bakgrunn i fjorårets merforbruk ble prognosene grundig drøftet for å sikre økonomisk kontroll og et årsresultat i balanse for Frogner bydel.

Sak 97/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesten i Frogner bydel. Tilsynsutvalget har i oppgave å føre tilsyn med utøvelsen av bydelens hjemmetjenester. Årsmeldingen for 2013 berører forhold som det er behov for å drøfte nærmere og saken blir derfor satt på dagsorden til AU tirsdag 1 april.

referent :Anne-Lise Bergenheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**