Vedtatt uttalelse: Fiskeriressursene tilhører fellesskapet

Havressursloven slår fast at «De viltlevende marine ressursene ligger til fellesskapet Norge». På bakgrunn av dette prinsippet ønsker Venstres landsmøte at strukturkvoter i fiskerinæringen skal være tidsbegrensede.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Fisk makrell

Foto: Wikimedia

Fiskeressursene våre kan, med forsvarlig forvaltning, levere mat og økonomisk utbytte i all forutsigbar framtid. Fiskeriressursene er en evigvarende ressurs som tilhører fellesskapet. Derfor er det viktig for Venstre å slå fast at kvoterettigheten aldri kan være evigvarende, men alltid eies av fellesskapet, selv om de for en periode forvaltes av private aktører.

Venstres landsmøte forstår samtidig næringens behov for forutsigbarhet og behov for å kunne investere langsiktig i fiskefartøy, redskap og forskning. Mange gjør store investering basert på visshet om framtidig inntjening. Venstres landsmøte er allikevel av den oppfatning at denne forutsigbarheten kan gjøres på andre måter en evigvarende og tidsubestemte strukturkvoter.

Strukturkvoter som gis med en varighet på 25 år ivaretar næringens behov for forutsigbarhet, samtidig som det gir staten mulighet til å omdisponere ressursene i fremtiden. Volstad-dommen i Høyesterett fastslår at staten kan omgjøre tidsuavgrensede kvoter til tidsbegrensede kvoter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**