Vedtatt uttalelse: Russlands maktmisbruk må få konsekvenser

Russlands maktmisbruk og folkerettsstridige framferd på Krim-halvøya må få konsekvenser. Norge må være forberedt på å bidra til forsterkede sanksjoner mot russiske myndigheter, og i ytterste konsekvens fryse flere bilaterale forbindelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

FN

Foto: FN

Russland har gjennom sine handlinger på ukrainsk territorium satt forholdet til store deler av verdenssamfunnet mange år tilbake, og fremstår nå isolert i det internasjonale samfunnet. Innlemmelsen av Krim og byen Sevastopol i Den russiske føderasjon etter en illegitim folkeavstemming strider mot ukrainsk rett. Russland har begrunnet sine handlinger med behovet for å beskytte russiskspråklige utenfor landets grenser, og påberopt seg historiske rettigheter. Ingen av disse argumentene er holdbare. Det er uakseptabelt at man med militærmakt forsøker å endre et lands grenser.

Det er bekymringsverdig at Russland fortsatt har et antall soldater ved grensen til Ukraina, slik flere vestlige medier nylig har omtalt. Venstre legger til grunn at EU og særlig NATO har et særskilt ansvar for å ivareta sikkerheten til Russlands naboland i NATO — og påvirke til at konflikten ikke spres til nye områder.

Venstre deler fullt ut regjeringens sanksjonslinje overfor Russland, og er tilfreds med at vi står sammen med EU og NATO i dette spørsmålet. Sanksjonene som så langt er innført innebærer blant annet reiserestriksjoner og frys av finansielle midler for navngitte personer. I tillegg har man fra norsk side avlyst flere møter på politisk nivå, og man har innstilt militært samarbeid med Russland.

Venstre er tilfreds med at forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EFTA-landene og tollunionen mellom Russland, Kasakhstan og Hviterussland endelig er lagt på is. Venstre har lenge tatt til orde for dette på grunn av menneskerettighetssituasjonen i diktaturet Hviterussland, og Russlands opptreden på ukrainsk territorium har gjort dette enda mer påkrevet.

Venstre mener:
• At Norge må være forberedt på forsterkede sanksjoner mot Russland i samråd med EU og NATO, herunder også ytterligere reduserte bilaterale forbindelser.
• At Norge må bidra med økonomisk støtte til Ukraina, gjennomføre tollkutt for import av ukrainske varer og, i samråd med EU, legge til rette for visumfrihet for ukrainske borgere.
• At norske myndigheter, i samråd med EU og NATO, må vurdere å innføre strenge begrensninger på næringsengasjementet på Krim-halvøya så lenge området er under ulovlig russisk okkupasjon.
• At forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EFTA-landene og tollunionen mellom Russland, Kasakhstan og Hviterussland stanses for godt og ikke gjenopptas, både med tanke på det folkerettslige bruddet fra Russland sin side og den generelle menneskerettighetssituasjonen i Hviterussland.
• Utsette tildeling av nye leteområder for olje og gass på Fedinsky-høyden mot grensen av Russland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**