Vedtatte uttalelser fra landsmøtet

Landsmøtet har søndag vedtatt 8 uttalelser. Her er oversikten over Venstres nye politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


06.04.2014. Vedtatt uttalelse:
Alle mennesker er født frie
Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte menneske og vil sikre alle frihet fra tvang, undertrykkelse og illegitime inngrep fra andre personer, grupper eller myndigheter. Venstre arbeider for samfunnsrammer som ikke bare fremmer formell frihet, men også reell frihet, og som legger grunnlag for at alle mennesker skal kunne leve et verdig liv. Liberal politikk handler om å skape rettferdige løsninger som gir bedre muligheter for livsutfoldelse og samfunnsdeltakelse for alle.

06.04.2014 · Vedtatt uttalelse:
Rettferdighet mellom generasjoner
De kommende årene står vi overfor en rekke store utfordringer. I løpet av få år må vi ta steget fra å være et samfunn som baserer seg på fossile energikilder over til et fornybarsamfunn. Vi har en velferdsstat som er underfinansiert og en infrastruktur med et stort vedlikeholdsetterslep. Disse utfordringene har til felles er at de er regninger vi skyver fremfor oss. Venstre mener at vi har en plikt overfor fremtidige generasjoner om å ta tak i disse problemene i dag.

06.04.2014 · Vedtatt uttalelse:
Fiskeriressursene tilhører fellesskapet
Havressursloven slår fast at «De viltlevende marine ressursene ligger til fellesskapet Norge». På bakgrunn av dette prinsippet ønsker Venstres landsmøte at strukturkvoter i fiskerinæringen skal være tidsbegrensede.

06.04.2014 · Vedtatt uttalelse:
Krafttak for flere læreplasser
Tusenvis av ungdommer opplever hver høst at de ikke får læreplass etter å ha fullført VG2. Svært mange av søkerne til læreplasser faller ut i overgangen mellom skole og opplæring. Venstre etterlyser et krafttak for å sikre flere læreplasser.

06.04.2014 · Vedtatt uttalelse:
Kollektivtrafikk på skinner
Regjeringen har gjennom samarbeidsavtalen med Venstre og KrF forpliktet seg til et forsterket klimaforlik og større satsing på kollektivtrafikk enn det Nasjonal Transportplan legger opp til. Samtidig slår Miljødirektoratet fast at klimagassutslippene i Norge må kuttes kraftig og raskt dersom vi skal nå klimaforlikets mål for reduksjon av innenlandske klimagassutslipp i 2020.

06.04.2014 · Vedtatt uttalelse:
Russlands maktmisbruk må få konsekvenser
Russlands maktmisbruk og folkerettsstridige framferd på Krim-halvøya må få konsekvenser. Norge må være forberedt på å bidra til forsterkede sanksjoner mot russiske myndigheter, og i ytterste konsekvens fryse flere bilaterale forbindelser.

06.04.2014 · Vedtatt uttalelse:
Norge trenger en klimalov
Norge må snarest mulig innfører en klimalov som lovfester vedtatte nasjonale klimamål, slik Danmark, Storbritannia og Mexico har gjort. En klimalov vil gi tydelige, forpliktende og langsiktige signaler til næringsliv, industri, offentlig virksomhet og politikere om at Norge tar klimautfordringen på alvor og at vi er på vei mot et grønt og bærekraftig samfunn.

Vedtatt uttalelse:
Nei til fjorddeponi — ja til arbeidsplassar
06.04.2014 Venstre krev at regjeringa seier NEI til gruveavfall i norske fjordar. Norge er eitt av berre fem land i verda som nyttar sjø og fjordar til deponering av gruveavfall. Dei øvrige landa er Indonesia, Tyrkia, Papua Ny-Guinea og Filippinene. Londonkonvensjonen mot forureining av havet set forbod mot dumping av avfall til havs. Det er ingen grunn til å tru at fjordsystema er mindre sårbare for slik avfallsdumping enn havsområda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**