Klar til å velges? Nominasjon i Nes Venstre

Nes Venstres årsmøte valgte nominasjonskomite 21. januar 2014. Komiteen består av Øystein Smidt, Hans Østvold og Sonja Sandbakk. Nominasjonsprosessen ble avsluttet i nominasjonsmøtet 10. november 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Forutsetningen for en god valgkamp er en god liste. Nominasjonskommiteen i Nes har gjennomført sitt arbeid i henhold til retningslinjene i Venstre sentralt. Listen finner du her.

Har du innspill til kandidater enten lokalt eller til fylke, kan du ta kontakt med:

stand

Foto: Alan Nicholseon

Øystein Smidt, leder

Hans Østvold

Sonja Sandbakk

FREMDRIFTSPLAN FOR NOMINASJONSKOMITEEN
Innen 1. mars 2014: Lokallagsstyret oppnevner nominasjonskomité, eller den velges av årsmøtet
eller et medlemsmøte.
Innen 1. april 2014: Lokallagsstyret innkaller nominasjonskomiteen til konstituerende møte.
Informasjon om komiteens medlemmer og fremdriftsplan for videre nominasjonsprosess må rett etter det konstituerende møtet gjøres kjent for medlemmene i lokallaget.
Nominasjonskomiteen må gjøres lett tilgjengelig på lokallagets nettsider.
Innen 1. mai 2014:
Nominasjonskomiteen kontakter valgte representanter for avklaring om de ønsker gjenvalg. Med valgte representanter menes de som fikk verv eller ble vara til verv i forrige valg.
Nominasjonskomiteen inviterer alle medlemmer i lokallaget til å komme med forslag til listekandidater. Forslagene trenger ikke rangeres, men for hver kandidat bør det fylles ut en standard mini-cv.
Svarfrist for medlemmene: 1. juni 2014.
Innen 1. juli 2014:
Liste over alle foreslåtte kandidater (i alfabetisk rekkefølge) sendes ut til medlemmer (i lokallaget). Medlemmene bes rangere og returnere til nominasjonskomiteen. Mini-cv over kandidatene bør følge med denne
lista som vedlegg, slik at alle medlemmer kan gjøre seg opp en mening.
Svarfrist for medlemmene/lokallagene: 15. september 2014.
Innen 1. september 2014:
Nominasjonskomiteen inviterer til åpent medlemsmøte der alle foreslåtte toppkandidater kan presentere seg og svare på spørsmål. Dersom man har kapasitet bør dette filmes og legges ut på nettsidene.
Innen 1. oktober 2014:
Nominasjonskomiteens innstilling til valgliste sendes til alle medlemmer og offentliggjøres.
Innen 1. november 2014:
Styret innkaller til nominasjonsmøte. Ihht normalvedtektenes skal innkallingen sendes ut minst 14 dager i lokallag før møtet.
Innen 31. desember 2014:
Nominasjonsmøte avholdes ihht til § 6 i Venstres normalvedtekter for fylkeslag / §5 i Venstres normalvedtekter for lokallag.
Innen 31. mars 2015:
Lokallagsstyret har ansvar for at listen blir innlevert til valgstyret i kommunen med de opplysninger, underskrifter og vedlegg som er nedfelt i valgloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**