Strategisk skoleplan i Moss

Da styringsflertallet i Moss forhandlet fram en politisk samarbeidsavtale etter valget i 2011 ble vi enige om å satse på Mosseskolen. Det viktigste tiltaket for skolen var å utarbeide en helhetlig strategisk skoleplan for en slik satsing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Når en plan utarbeides er det avgjørende å favne bredt for å få flest mulig innspill og deretter samle de viktigste satsingene og målene. Det er i planen Høyre, FrP, Venstre og KrF synliggjør i hvilken retning vi ønsker skolen skal gå.

Derfor vedtok vi et program for å utvikle planen og involverte eksterne fagmiljøer sammen med kommunens eget fagmiljø samt skolene — foreldre, elever, lærere, rektorer — og bystyret i utviklingen av planen. Vi har fått vurdert de satsinger Mosseskolen har hatt fram til nå og vi har fått utredet en rekke problemstillinger med tanke på nye utviklingsområder og tiltak.

Bokstaver, skole, alfabet

Foto: Microsoft

Bystyret vedtok 28. april «Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018». Det har vært en omfattende prosess med mange gode innspill og vurderinger. Vi er stolte av at så mange dyktige mennesker i Mosseskolen og lokalmiljøet vårt har engasjert seg for å bidra. Det bærer da også resultatet preg av.

Vedtaket er med noen få unntak enstemmig. Det tyder på at styringsflertallet i stor grad har lykkes i å samle de beste innspillene og prioritere de viktigste tiltakene. Vi har lyttet til alle de gruppene som har bidratt og håper dere kjenner dere igjen i de målsettinger, satsinger og tiltak som er i planen.

Bystyret har bestemt følgende visjon for Mosseskolen:
Elevene i Mosseskolen skal oppnå best mulige resultater ut fra sitt potensiale. Mosseskolen skal være blant de beste skolene i landet til å løfte elevene.

Følgende utviklingsområder for Mosseskolen er valgt:
Vurdering for læring — Vurderingen av elevene skal bidra til å gi bedre læringsutbytte for hver enkelt elev.

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd — Gjennom systematisk bruk av programmet skal det bli færre elever ved hver enkelt skole som opplever mobbing. Mobbing er uakseptabelt og Mosseskolen deler selvsagt også nullvisjonen om mobbing.

Matematikk samt regning som grunnleggende ferdighet — Elevene skal bli bedre til å beherske og dermed stadig flinkere i den grunnleggende ferdigheten regning og i faget matematikk.

Ungdomstrinnsatsingen — Satsingen innebærer en skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving i Mosseskolen. En målsetting er å forbedre den felles profesjonelle pedagogiske utviklingen ved den enkelte skole.

Entreprenørskap i utdanningen — Elevene i hele grunnskolen skal settes i stand til å tenke nytt og realisere ideene sine. Her skal det også utarbeides en plan for mer praktisk rettet undervisning i ungdomstrinnet.

Rådgivningstjenesten på ungdomstrinnet — Rådgiverne skal ha nødvendig kompetanse til veilede elevene på en god måte ved overgang til videregående skole.
Undervisningsevaluering — Evalueringen skal bidra til å styrke lærerne som pedagoger og dermed hjelpe elevene til et best mulig læringsutbytte.

Strategiplanen har en oversikt over fremdrift for utviklingsområdene. Det vil bli utarbeidet en detaljert framdriftsplan med økonomiske konsekvenser. Hvert år skal planen evalueres og følges opp i kommunens handlingsplan og budsjetter.

Utdanning, matematikk, universitet, skole

Foto: Microsoft

Vi har tillit til at skoleadministrasjonen videreutvikler Mosseskolens kultur for å dele og lære av andres erfaringer. Vi har tillit til at våre rektorer og avdelingsledere i skolen videreutvikler god ledelse. Vi tillit til at våre lærere bruker sin kompetanse til å inspirere og legge til rette for et best mulig læringsutbytte for elevene.

Både skolens fagfolk og vi politikerne vet det er viktig at hver enkelt elev opplever mestringsglede i skolearbeidet. Styringsflertallet mener strategiplanen vil gi elevene mulighet til oppnå best mulige resultater ut fra sitt potensiale og at Mosseskolen derfor vil bli blant de beste skolene i landet til å løfte elevene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**