Tilbudsstruktur i videregående skole

Senhøsten 2013 foreslo Fylkesrådet en omkalfatring av videregående utdanning i Troms, med store konsekvenser særskilt for elevene i Sør-Troms. Til tross for korte frister klarte dette å vekke et betydelig engasjement i hele Troms fylke, med det resultat at forslaget ble lagt dødt. Alle skolesteder ble fredet, men ny sak om tilbudsstruktur bebudet. Høringen ble lagt ut 7.april. I dagens kommunestyre la Venstre og SV fram et omforent forslag til uttalelse fra kommunestyret, som ble enstemmig vedtatt – og oversendes Fylkesråd for utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Stangnes vgs

Foto: Stangnes vgs

Den vedtatte uttalelse lyder som følger:

"Harstad kommunestyre ønsker med dette å benytte muligheten til å komme med våre synspunkt på høringen om tilbudsstruktur i videregående skole.

Harstad kommunestyre anerkjenner behovet for å gjøre justeringer i tilbudsstrukturen, og ser også de åpenbare dilemmaene når ulike tilbud veies opp mot hverandre, mot samfunnets behov, og med øye for rekrutteringen til de ulike fagene. Harstad kommunestyre ser med stor glede på å ha blitt hørt i vårt standpunkt om å ivareta Musikk- og drama med dens betydning for Harstad som Kulturby, og ser med spenning på ei nyetablering med kjemiprosess i Oljebyen.

Slik forslaget foreligger ser vi imidlertid med bekymring på hvor store strukturforandringer som foreslås for vår region. Forslaget innebærer konkret store flyttinger mellom Stangnes videregående skole og Rå videregående skole. Det er blant annet foreslått å flytte allmennfaglig påbygging til Rå videregående skole. Harstad kommunestyre synes det framstår underlig at ikke fylkets nest største by og fylkets største yrkesfaglige skole også skal tilby allmennfaglig påbygging, og spør seg også om hvordan en slik forskyvning av fagkrefter skal gi den ønskede innsparingen. Flere elever vil få lenger reisevei, i tillegg til store personellmessige konsekvenser begge veier. Videre er det foreslått å samle Helse- og oppvekst på Stangnes vgs. Kvæfjord kommune er en spesiell kommune i omsorgssammenheng, og det vil være naturlig å fortsatt ha helsefaglig utdanning i denne kommunen. Særskilt kan det her nevnes hvordan Kvæfjord kommune har vært dyktige på å skaffe elevene lærlingeplass. Rå vgs tilbud innen naturbruk har også en spesiell plass i Kvæfjord kommune, med godt samarbeid med spesialundervisning og matfag, som må videreføres.

Fylkesråden foreslår videre en halvering av antall plasser på Medier og kommunikasjon. Harstad kommunestyre har tidligere gitt uttrykk for hvordan vi anser nettopp dette fagfeltet for å være viktig i framtida. Vi har ei samfunnsutvikling hvor medietilbudet bare blir større, og hvor formidling og kommunikasjon blir viktigere i alle offentlige og private instanser. Behovet for kompetanse vil her bare øke. En reduksjon på bakgrunn av synkende søkertall bør tas i hele fylket.

Tilbudet innen Studiespesialisering Formgivningsfag har lang tradisjon på Stangnes vgs, og er viktig å beholde i Kulturbyen Harstad. Samarbeidet mot Musikk, Dans og Drama ønskes forsterket, og linjas utadrettede prosjekter både innenbys og utenlands, som for eksempel dagens Comenius-prosjekt i Barcelona, verdsettes.

Et av Harstad kommunestyres ankepunkt i desember 2013 handlet om våre elevers lik rett til utdanning, med faktiske valgmuligheter i sin region. Også dette forslaget har tydelig konsekvens for valgfriheten til våre elever; kutt i formgivningsfag, hudpleiefag og naturbruk gjør tilbudet i Sør-Troms smalere.

Sør-Troms har et betydelig utviklingspotensiale med Harstad i spenningsfeltet mellom olje- og kulturby. Skolevalg over fylkesgrensa kan øke elevtallet framover, i tillegg til at kommuner i Midt-Troms også naturlig sokner til Harstad. Det er også et økende antall minoritetsspråklige med rett til videregående opplæring i regionen. Alt dette tilsier at bredden i regionen må beholdes."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**