Høringssvar fra Norges Venstrekvinnelag i reservasjonsdebatten

Her er Norges Venstrekvinnelag sin respons på debatten som har vært rundt fastlegers eventuelle reservasjonsmulighet. Vi har også påpekt noen muligheter på veien videre, nå når reservasjonsmuligheten faller bort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


SVAR – HØRING – FORSLAG TIL ENDRING I RESERVASJONSORDNINGEN FOR FASTLEGER

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) høringsbrev og høringsnotat av 21. januar 2014 med forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon).

Reservasjonsdebatten har åpnet for mange historier om dårlige møter hos fastlegen. Norges Venstrekvinnelag mener at det er positivt at bekymringen for kvinners tilgang til abort er tatt til følge, og det ikke lenger åpnes for reservasjon mot å henvise til abort. For Norges Venstrekvinnelag er det også viktig at kvaliteten og engasjementet rundt reproduktive spørsmål, økes. Norges venstrekvinnelag mener dette kan gjøres på følgende vis:

– For å sikre god oppfølging av gravide kvinner mener vi at jordmødre, i tillegg til fastlegen, skal kunne gi informasjon om og henvisning til abort. Jordmødre er nærmest kvinnen i svangerskapsoppfølgingen, og det er naturlig at de også involveres ved mulig svangerskapsavbrudd.
– Norge trenger kommunale lavterskeltilbud for helsetjenester for kvinner i reproduktiv alder; dette må gjelde både seksuelle utfordringer og overgrep, prevensjon, abort og svangerskapshelse. Vi mener at kvaliteten og interessen for reproduktive spørsmål er for variabel, og at jordmødre må tillegges denne oppgaven. Jordmor innehar en kompetanse innen kvinnehelse som i liten grad blir benyttet i kommunehelsetjenesten.

Begrunnelse:
Nyere undersøkelser helsedirektoratet viser at avtaler med fastleger ikke oppfattes som et lavterskeltilbud både fordi man betaler egenandel og på grunn av at det ved timebestilling ofte er lang ventetid. Andre undersøkelser viser at mange unge kvinner over 20 år ønsker prevensjonskonsultasjoner hos helsesøster og jordmor fordi de har bedre tid, og er mer tilgjengelig enn fastlegen. Det må ikke bli for komplisert for kvinner å få den helsehjelpen de har krav på. Det er viktig å ivareta kvinner som ber om abort på en ordentlig måte, med en tilgjengelig tjeneste, og uten at de må vente lenge for å få time.

I Sverige har jordmødre et hovedansvar for svangerskapsomsorg og familieplanlegging, deriblant prevensjonsrådgivning, innsetting av spiral og henvisning til svangerskapsavbrudd når dette er nødvendig. Det er flere grunner til at en tilsvarende ordning bør innføres også i Norge.

Retten til å ta direkte kontakt med sykehus eller institusjon er ukjent for mange kvinner i Norge. Det har druknet i debatten om reservasjonsrett. De fleste sykehus har direkte mottak allerede i dag slik det er nedfelt i abortlovens paragraf § 14. Dette burde bli vanlig praksis over hele landet. For Norges Venstrekvinnelag er det viktig at alle kvinner som ønsker å gjennomføre en abort blir møtt på en god måte, uavhengig av hvilket ledd i systemet de velger å kontakte. For enkelte abortsøkende kvinner vil en rask gjennomføring av inngrepet oppleves som mindre belastende. Derfor vil det også være fornuftig å opprette en nasjonal aborttelefon som disse kvinnene kan bruke for å bestille inngrep. Dette vil kunne kutte et unødvendig ledd i prosessen for å få utført inngrepet, og kan være mindre belastende enn å gå via fastlegen eller jordmor i et lokalsamfunn.

I og med at reservasjonsmulighet for fastleger nå er lagt bort, antar Norges Venstrekvinnelag at det er konsensus om prinsippet om likeverdig tilgang til helsehjelp må fortsatt være det grunnleggende prinsippet i norsk helsevesen og må gjelde for alle områder og på alle steder i landet. Dette betyr at en variabel praksis innenfor kvinnehelsefeltet ikke er ønskelig. Norges Venstrekvinnelag ønsker derfor at helsearbeidet rettet mot kvinner i reproduktiv alder skal få et løft og et økt engasjement rundt seg, og vi ønsker derfor at Helseministeren/Regjeringen skal sette i gang forsøksprosjekter med kommunale kvinnehelsesentre og nasjonal abortelefon. Det må selvsagt være valgfritt om kvinner vil bruke fastlege eller jordmor.

Norges Venstrekvinnelag NVK

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**