– Styrk skoler og barnehager som integreringsarena

– Det er særlig viktig å styrke barnehagene og skolene som integreringsarenaer, fremhevet stortingsrepresentant André N. Skjelstad under dagens interpellasjonsdebatt om integrering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Statsråden ble utfordret på hvilken måte statsråden vil legge til rette for innvandring og mangfold, og var særlig opptatt av regjeringens arbeid med bosetting i kommunene.

André N. Skjelstad

Foto: Venstre

– Barnehagene og skolene er helt avgjørende i å skape en felles forankring for alle barn og unge, påpeker Skjelstad. – I et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring for alle elever, og en barnehage som tilbyr et felles grunnlag. Det krever en bevisst politikk fra lokale og nasjonale myndigheter, mener han.

Barnehage foran kontantstøtte
Kontantstøtten er ikke et treffsikkert virkemiddel for fremtiden, hevder Skjelstad. – Det er vel så viktig med forsterket innsats i barnehagene, og vi må stille tydelige krav til norskkunnskaper hos ansatte i barnehagene, understreket han.

— Venstre vil innføre gratis kjernetid i barnehagene for for alle 3-5-åringer fra lavinntektsfamilier, sier Skjelstad og minnet om at slike generelle tiltak også er god integreringspolitikk. Undersøkelser viser at barn fra ressurssvake familier har store fordeler av å gå i barnehage. Blant annet har barn som går i barnehage bedre språkutvikling. Dette gjelder spesielt barn med lavt utdannede mødre, minoritetsspråklige barn og barn fra lavinntektsfamilier.

– Dette er et viktig tiltak både for å bedre skolestarten for barn med språklig minoritetsbakgrunn, men også for å legge til rette for økt yrkesdeltakelse blant kvinner med en minoritetsbakgrunn, sier Skjelstad.

Skolen er en sentral arena
– Det viktigste vi kan gjøre for å få en god og inkluderende skole er å satse på læreren og styrke samarbeidet mellom hjem og skole — og se på nye måter for god kommunikasjon og godt samarbeid. I dag har norsk skole elever med bakgrunn fra opptil 150 ulike land. For Venstre er det viktig at skolen, som den viktigste fellesskapsinstitusjonen vi har, bygger opp under "vi-følelsen" og reelt bidrar til integrering av alle elever, sier Skjelstad.

– Vi trenger flere lærere, og en målrettet satsning på videreutdanning av lærere. Dette har vært en viktig sak for Venstre i lang tid, understreker Skjelstad. – Det bør innføres en rett og plikt for videreutdanning for alle lærere i alle fag ved jamne mellomrom.

Venstre er også opptatt av å styrke skolehelsetjenesten. — Venstre har vært særlig tydelig på at vi trenger flere helsesøstre! Ideelt mener Venstre at hver skole skal ha en helsesøster i heltidsstilling. Helsesøstre og spesialpedagoger besitter uvurderlig kompetanse også for integreringsformål.

Situasjonen for nyankomne flyktninger og asylsøkere kan være spesielt utfordrende, påpekte Skjelstad til slutt. – Overføring av elever fra mottaksklasser til ordinære klasser må ikke skje før elevene behersker godt nok norsk til å følge ordinær undervisning, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**