Fylkeskommunen må erstattes med regioner

Regjeringens kommuneproposisjon ble lagt frem onsdag. Regjeringen vil gjennomføre en reform som skal gi større og mer robuste kommuner. Avgjørende for solid folkestyre er å erstatte fylkeskommunen med større og sterkere regioner, skriver stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad i et innlegg i Levangeravisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Av Andrè N. Skjelstad, stortingsrepresentant Venstre

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

I samarbeidsavtalen mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene er vi tydelig på at det skal gjennomføres en kommunereform. Vi trenger sterkere kommuner for å løse flere velferdsutfordringer nærmere folk. Samtidig er det en forutsetning at vi samtidig styrker det regionale folkevalgte nivået. Fylkeskommunene må erstattes med større og sterkere regioner som sikrer folkevalgt kontroll på alle nivå.

Denne avgjørende endringer mangler i forslaget fra regjeringen, men Stortinget må vurdere dette i sammenheng med kommuneproposisjonen. Det er årsaken til at Venstre har fremmet forslag om en regionreform i Stortinget.

Nytt folkevalgt regionnivå
Vi har bedt regjeringen utrede etablering et nytt folkevalgt regionnivå som skal erstatte fylkeskommunen. De nye folkevalgte regionene skal være et selvstendig og fullverdig forvaltningsnivå — slik kommunene er det på lokalt nivå — med omfattende desentralisering av oppgaver, ansvar, myndighet og ressurser fra staten.

En større Trønderregion vil for eksempel ha større muligheter til å overta oppgaver og ansvarsområder fra staten enn Trøndelagsfylkene i dag har hver for seg. Vi trenger større og sterkere regioner for å løse fremtidens utfordringer, og om vi skal få til en reell omfordeling av både oppgaver og myndighet må en kommune- og regionreform ses i sammenheng.

Fordeling av oppgaver
Utredningen av ny kommunestruktur må inkludere en helhetlig vurdering av oppgavefordelingen mellom dagens tre forvaltningsnivåer, og redegjøre for hvilke oppgaver som kan overføres til større folkevalgte regioner og til de forsterkede kommunene.

Fylkeskommunen er ikke stor nok til å få overført tilstrekkelig mange oppgaver fra staten til at man i neste runde får til en reell styrking av kommunene. Vi tror at større og sterkere enheter på regionnivå vil kunne overta større statlige oppgaver enn det man ville kunne overført til fylkeskommunene. Da vil man også legge grunnlaget for overføring av flere av dagens oppgaver fra fylkeskommunalt nivå til et forsterket kommunalt nivå.

Makt må flyttes nærmere folk
For Venstre er det avgjørende at en kommunereform innebærer at makt flyttes nærmere innbyggerne. Vi ønsker større kommuner for at de skal kunne få mer ansvar og myndighet overført fra stat og fylkeskommune. Vi vil ikke gjennomføre en ren forvaltningsreform hvor resultatet er flere oppgaver uten at det også overføres myndighet. Sentralisering av makt er en demokratisk utfordring. Det er også et mål å få til en større geografisk spredning av statlige arbeidsplasser som ledd i desentralisering av makt og myndighet. I Stortinget har vi derfor fremmet forslag om å utarbeide en plan for fordeling av statlige arbeidsplasser og statlige kompetansemiljøer i hele landet, med en ambisjon om at minst 1 000 arbeidsplasser skal vedtas flyttet ut av Oslo i løpet av perioden 2014—2017.

Folk først – folkevalgt styring på alle nivå
Det er ikke så viktig hvor mange kommuner man ender opp med ved en eventuell endring av kommunestrukturen. Det er ikke mulig å angi noe minstekrav til verken innbyggertall eller areal. Jeg er imidlertid opptatt av at kommunene skal være av en størrelse som gjør de i stand til å ivareta og representere sine innbyggere på en god måte.
Vi er opptatt av folkevalgt styring på alle nivå. Venstre setter folk først. Derfor må vi også revitalisere det folkevalgte mellomnivået ved etablering av større og sterkere regioner, og det bør skje i forbindelse med kommunereformen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**