Uttalelse: Jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Rovaniemi

Venstre ser det som viktig å få satt i gang nødvendige utredninger av en mulig fremtidig jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Rovaniemi, en strekning på ca. 50 mil. Norske myndigheter må bli en aktiv medspiller til initiativet fra EU og Finland som er igangsatt på dette området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Et betydelig økt behov for transport vil gjøre det nødvendig å utvikle et kostnadseffektivt og økologisk bærekraftig transportsystem for nordområdene og Nordishavet. Spesielt vekst innen turisme og utnyttelse av naturressurser krever raske og kostnadseffektive transportforbindelser. Det er viktig å sørge for at det blir lagt til rette for mer gods fra vei til jernbane. Nordområdene er i dag er mer eller mindre uten mulighet for godstransport på jernbane.

Venstre mener det er viktig å få utredet et transportsystem i Barentsregionen, med gode interne forbindelser for å legge til rette for regional utvikling og skape nye muligheter for viktige næringer, og utnytte muligheten for gode eksterne forbindelser til verdensmarkedene gjennom Nordøstpassasjen. Venstre vil også utrede en jernbaneforbindelse som vil knytte Kirkenes til Russland. Disse utredningene må danne en del av grunnlaget for arbeidet med neste nasjonale transportplan.

Det er allerede i dag nok transportbehov for å kunne realisere en jernbanetrase mellom Rovaniemi og Kirkenes. Det fremtidige transportpotensialet vil øke 6-8 ganger når Nordøstpassasjen blir en realitet for sjøtransport. Nordøstpassasjen vil redusere transporttiden med 40% fra Europa til viktige områder i Asia (bl.a Kina og Japan) og dermed være bedre for miljø og økonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**