En fremtidsrettet kommuneplan i Skedsmo

Kommunestyret har lagt ny kommuneplan for 2015-2026 ut på høring. – Dette er en fremtidsrettet kommuneplan som setter Skedsmo i stand til å håndtere befolkningsvekst og trafikkvekst på en bærekraftig måte, sier varaordfører Boye Bjerkholt (V). Nå er det innbyggernes tur til å si sin mening om hva som er bra, hva som er dårlig, hva som burde vært gjort annerledes, og hva som mangler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kommuneplanen bygger videre på det som har vært en etablert strategi i Skedsmo kommune gjennom flere år, nemlig en fortetting rundt kollektivknutepunktene innenfor Lillestrøm-Strømmen-Kjeller-triangelet, hvor størstedelen av veksten skal komme. I tillegg legges det opp til en forsterket utvikling rundt Leirsund stasjon, og en begrenset utbygging noen andre steder i kommunen. Dette er hovedstrategien for å sikre en utvikling som gjør at flest mulig av oss kan komme seg til og fra jobb og daglige gjøremål uten å bruke bil, samtidig som vi tar vare på friluftsområder og de store sammenhengende åkrene som kjennetegner romerikslandskapet. Kommuneplanen legger også opp til en byutvikling som sikrer grønne lunger, attraktive byrom og gode møteplasser, og stiller krav til estetisk utforming av nye bygg.

– Når man bygger i en by så bygger man ikke bare for de menneskene som oppholder seg inne i bygget, men også for de som beveger seg utenfor, sier varaordfører Boye Bjerkholt (V).

I store trekk samsvarer kommuneplanen godt med Venstres politikk, men det er noen unntak.

– Venstre ønsket et enda tydeligere fokus på at veksten skal komme der hvor det ligger best til rette for kollektivtrafikk, og vi ønsket å prioritere tiltak som kan bidra til mer effektive bussforbindelser inn mot Lillestrøm sentrum, utdyper Bjerkholt.

I kommunestyrets behandling foreslo Venstre flere tiltak for å sikre raskere og mer direkte bussforbindelser mellom de ulike delene av kommunen: Det ene forslaget gikk ut på å etablere Brandvoldgata og Henrik Wergelands gate som en eksklusiv busstrasé for å sikre raskere bussforbindelse mellom Lillestrøm terminal og Kjeller, mens et annet forslag handlet om å dimensjonere Holtveien mellom Nitteberg og Hønsen for buss og forbinde den med veinettet på Holt/Vestvollen, slik at reisetiden mellom Brånås, Holt/Vestvollen og Lillestrøm kan reduseres med 8-10 minutter. Venstre foreslo også å vurdere en egen busstrasé mellom Hexeberg og Vardeåsen, for å styrke kollektivtilbudet på tvers av kommunegrensa mellom Skedsmo og Sørum. Ingen av forslagene fikk imidlertid flertall.

– Det er beklagelig at et stort flertall ikke er opptatt av å gjennomføre tiltak som kan gjøre buss til et attraktivt fremkomstmiddel. Når det tar 30 minutter å komme seg med buss fra Brånås til Lillestrøm, så er det ikke rart at folk velger bort bussen. Resultatet er at det kommer enda flere biler inn på allerede overfylte veier. Hvis vi skal håndtere befolkningsveksten og trafikkveksten på en bærekraftig måte, er vi nødt til å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, sier Bjerkholt.

Venstre fikk imidlertid gjennomslag for flere andre forslag, blant annet at det skal bygges flere sykkelparkeringsplasser.

– Skedsmo er en sykkelkommune, og vi har satser stort de siste årene på å bygge nye sykkelveier og sykkelfelt. Det må følges opp med parkeringsplasser for sykkel, utdyper Bjerkholt.

I kommuneplanen ble det for også første gang lagt inn krav om at en viss andel av parkeringsplassene ved nybygg må være utstyrt med ladepunkter for el-bil.

I tillegg fikk Venstre gjennomslag for å avsette Lundjordet på Skedsmokorset til etablering av idrettspark, og for at trasé for ny Nordbyvei på Skjetten skal vurderes bredt frem mot andregangsbehandlingen av kommuneplanen. I første runde legges det ut ikke mindre enn tre alternativer.

– Det er viktig at vi ikke låser oss fast i ett alternativ nå, før vi har fått en bred og god prosess. Når høsten kommer vil vi kunne konkludere på bakgrunn av innspill fra innbyggere, vegvesenet og andre overordnede myndigheter, forklarer Bjerkholt.

Kommuneplanen legges om kort tid ut på høring gjennom sommeren og høsten, før kommunestyret fatter endelig vedtak mot slutten av året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**