STØRRE KOMMUNER OG REGIONER

Stortinget vedtok 18.juni Venstres forslag om utvikling av et nytt folkevalgt regionalt nivå til erstatning for dagens fylkeskommuner. Venstre fikk bred oppslutning om at vi fortsatt skal ha tre folkevalgte nivå også etter en kommunereform.
I vedtaket ber Stortinget regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene/et regionalt nivå parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene. Dette kan gjøres uten nye utredninger ved en sammenstilling fra tidligere meget grundige utredninger.Stortinget skal ha en melding om dette våren 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre ønsker å flytte makt fra sentrale myndigheter ned til et regionalt og et lokalt nivå. Det vil bidra til spredning av makt og mobilisere til deltagelse i lokalpolitikken. Dagens kommuner har for lite makt og frihet. Dagens kommunekart er ikke egnet for helhetlige grep om næringsutvikling, miljøpolitikk, arealdisponering og de stadig mer kompliserte og kompetansekrevende offentlige tjenestene som f. eks. kommunenes økte ansvar for ferdigbehandlede pasienter fra sykehus. Det er ikke et fullgodt alternativ å flytte oppgaver til interkommunale selskaper med svekket demokratisk innflytelse. Storting og regjering må som ledd i prosessen i dag forplikte seg til å flytte konkrete oppgaver, makt og kompetanse til kommunene og det regionale nivået.

Uten et sterkt folkevalgt regionalt nivå kan kommunereformen få en sentraliserende effekt og ikke den desentralisering og styrking av folkestyret som skal bære reformen.

I Telemark ( 171.000 innbyggere ) kan vi se for oss en samling av kommunene i Grenland (105.000) og Midt-Telemark (16.700) og eventuelt andre samtidig som mindre kommuner i distriktet pga. geografisk avstand ikke ønsker å slå seg sammen med nabokommuner. Det sier seg selv at Telemark fylke i en slik situasjon ikke er stor nok til å utgjøre et tjenelig regionalt nivå med økt ansvar og flere oppgaver.

Venstre har ikke konkludert, men Vestfold, Buskerud og Telemark har 683.000 innbyggere og kan være en egnet størrelse for et folkevalgt regionalt nivå som får tilført nye oppgaver fra sentrale myndigheter. For Venstre er målsettingen å styrke folkestyret ved å legge beslutningene nærmere de det gjelder.

Johan Tønnes Løchstøer

Johan Tønnes Løchstøer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**