– Regjeringen svikter de minste bedriftene

Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik er svært skuffet over at regjeringen velger å ta strid med EU knyttet til å gjøre rammebetingelsene bedre for norske små og mellomstore bedrifter.
– Dette viser dessverre at regjeringen ikke er spesielt opptatt av de minste bedriftene og at det tydeliggjør Venstres rolle som de minste bedriftenes allierte i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Penger, økonomi

Foto: Microsoft

I en pressemelding fra finansdepartementet framgår det i dag at regjeringen velger å ta strid med EU når det gjelder redusert kapitalkrav for små og mellomstore bedrifter når Norge skal innføre EUs nye kapitalkravregelverk for banker og verdipapirforetak.

Breivik viser til at det er godt dokumentert at de økte kapitalkravene til bankene har hatt en klar innstrammende effekt på norsk økonomi. Nye tall fra SSB tyder på at bedriftenes investeringer faller neste år, fra et allerede lavt nivå. Hovedorganisasjonen Virke har også uttrykt bekymring for at næringslivets behov neglisjeres når myndighetene vurderer behovet for nye bankreguleringer.

Små og mellomstore bedrifter utgjør ryggraden i norsk næringsliv. Over 99 prosent av bedriftene i Norge har 100 ansatte eller færre. Når nye bedrifter etableres og eksisterende bedrifter utvikler seg, skapes og opprettholdes arbeidsplasser. Små og mellomstore bedrifter er derfor viktige bidragsytere til verdiskapingen i Norge og til å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i hele landet.
– Det er derfor av avgjørende betydning å sørge for gode rammebetingelser for de små og mellomstore bedriftene. Som del av EUs forordning om nye kapitalkrav er det tatt inn en bestemmelse som skal stimulere bankene til å yte kreditt til små og mellomstore bedrifter.
Dette er låntagere som i særlig grad vil kunne rammes når bankene som følge av strengere krav til egenkapital strammer inn sin utlånspraksis. Dessverre — og helt uforståelig — velger regjeringen å må bruke politisk kapital og ressurser på å forhandle med EU for å stille strengere krav til utlån til de minste bedriftene.

Venstre har flere ganger — både ovenfor den forrige og den nåværende regjering — tatt opp problemstillingen om implementering av redusert kapitalkrav for små og mellomstore bedrifter. I et skriftlig spørsmål 10.12.2013 etterlyste Terje Breivik på hvilken måte vil finansministeren sikre at Norge følger opp sine EØS-forpliktelser slik at utlån til små og mellomstore bedrifter i Norge blir underlagt de samme fleksible reglene som EUs forordning om nye kapitalkrav tilsier og som vil gjennomføres i landene rundt oss. Denne problemstillingen ble også fulgt opp av Breivik da Stortinget behandlet Finansmarknadsmeldinga 2013, 3. juni 2014. Saken ble ytterligere fulgt opp med et nytt skriftlig spørsmål 12. juni 2014.

Terje Breivik har i dag sendt et nytt skriftlig spørsmål til finansministeren hvor han ber om å få relevante tall som illustrere forskjellen for småbedrifter med og uten EU-regler og hvor mye bankenes soliditet faktisk vil bli svekket som følge av å innføre EUs regelverk. — Dette vil være avgjørende informasjon når Stortinget skal godkjenne den endelige teksten, sier Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**