Målinger og meninger

Gruppelederne for de 7 partiene i kommunestyret har sammen utarbeidet en kommentar til den meningsmålingen som ble utført tidligere i år om innbyggernes syn på kommunesammenslåing. Kommentaren er også sendt Sandefjords Blad og Tønsbergs Blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kommentarartikkelen følger i sin helhet nedenfor:

I Stokke er debatten om ny kommunestruktur en sak som engasjerer. Og bra er det! Mye har blitt sagt om det arbeidet som rådmann og folkevalgte har gjort i prosessen. Dette gjelder også den meningsmålingen som ble gjennomført tidligere i år.

Statistikk, pil opp

Foto: Microsoft

I kommentarartikler og på nett har vi kunnet lese kommentarer som at undersøkelsen er ufullstendig, useriøs og mangelfull. En folkeavstemming hadde vært bedre blir det også hevdet
Det var enighet blant de folkevalgte i kommunen om å gjennomføre meningsmåling som en del av utredningen for ny struktur. Målingen skulle ha et omfang som nådde ut til en så stor gruppe innbyggere at resultatene bedre kunne kvalitetsikres. Videre var det enighet om at det skulle benyttes et analyseselskap for å sikre en faglig og autorisert meningsmåling.

Stokke la også i sin bestilling til Moment Analyse til grunn at vi skulle gjennomføre denne undersøkelsen alene, ikke som en del av en større bestilling hvor den som spørres også får servert mange andre spørsmål. Videre ble det i bestillingen overfor byrået bestemt at undersøkelsen ikke skulle vektes. Det vil si at det var de nakne og absolutte tall som skulle komme til syne i undersøkelsen.

Meningsmålinger er også en hensiktsmessig og vel utprøvd måte å «høre» en folkemening på og også en anbefalt metode i forbindelse med strukturprosesser som dette.

I Inndelingslova § 10 heter det at innbyggerne skal bli hørt, og loven nevner bl.a. meningsmåling som en måte å gjøre dette på. I tillegg har kommunen hatt to folkemøter og ett møte for næringslivet før meningsmålingen ble gjennomført. Folkemøtene ble også sendt på nett og er gjort tilgjengelig på kommunens nettsider i ettertid.

Det har vært framført kritikk mot at utvalget som ble spurt var for lite. 601 personer svarte på undersøkelsen, og 65 % av disse var for at Stokke kommune slår seg sammen med en eller flere kommuner. Det er sjeldent at en så stor andel av innbyggerne stiller seg positive til en kommunesammenslåing

74 % av de som ønsket sammenslåing, ønsket et veivalg mot Sandefjord, mens bare 20 % av de spurte ville slå seg sammen med TNT (Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme). Uansett om det skulle være en feil ved den gjennomførte målingen skal det veldig mye til for å endre resultatene vesentlig.
Dette svaret basert på antall spurte medførte en signifikans på 95 %. Det betyr at det er mer enn 95 prosent sannsynlighet for at det som er kommet fram i meningsmålingen, var 100 prosent rett på undersøkelsestidspunktet, basert på spørsmålene som ble stilt. At noen få respondenter eventuelt ble spurt to ganger, svekker ikke troverdigheten ved undersøkelsen.

Stokke er for øvrig første kommune i fylket som foretar en slik type undersøkelse blant sine innbyggere.

Tradisjonelt er det aviser som foretar målinger i vårt distrikt. Eksempel på dette var saken om ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet. Den gangen spurte Tønsbergs Blad 250 personer på Nøtterøy og 150 personer på Tjøme. Basert på dette utvalget kunne avisa erklære med «store bokstaver» at 64 % av Tjømes befolkning ville ha Vestfjordforbindelse og 51 % av innbyggerne på Nøtterøy.

Med Stokkes 601 spurte var i hvert fall grunnlaget bredere. Så vil det alltid være meninger om målinger, enten det er partimålinger eller lokale målinger om ulike tema. Det også er en del av prosessen.

Stokke 28. august 2014
Nils Ingar Aabol, gruppeleder AP – Grethe Østgård, gruppeleder H – Roy Anders Standal, gruppeleder FrP – Øivind Nilsen, gruppeleder KrF – Jill Eirin Undem, gruppeleder Sp – Kåre Pettersen, gruppeleder V — Jan Magnar Antonsen, gruppeleder SV

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**