Bergen trenger et blågrønt byråd

Uttalelse fra Bergen Venstres ekstraordinære årsmøte: Bergen trenger et blågrønt byråd med Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Demokrati_Bergen

Bergen trenger et byråd som prioriterer en bærekraftig byutvikling, en inkluderende sosialpolitikk, en skole med tillit til lærerne, en barnehage tilpasset barna, og en ansvarlig kommuneøkonomi. Bergen trenger et blågrønt byråd med Venstre.

Grønn, bærekraftig byutvikling krever et bedre kollektivtilbud. Venstre vil prioritere miljøvennlig transport og infrastruktur, og vil sikre en rask og effektiv utbygging av Bybanen til alle bydelene. Vi vil innføre restriktive tiltak mot overdreven biltrafikk for å få ned global og lokal forurensning. Bergen er en attraktiv by å bo i, og vokser raskt. For at veksten skal være bærekraftig, må økningen i transportbehov dekkes med buss, bane, sykkel, og gange. Da må vi legge til rette for fortetting og klimavennlig, urban byutvikling. Dette reduserer transportbehovet og bidrar til en mer miljøvennlig vekst.

Venstre vil bruke de store pengene på de viktigste oppgavene. Rusomsorgen må gis et løft, og for å løse de alvorlige narkotikaproblemene i Bergen må vi se etter nye tiltak som har fungert i andre byer. Boligmangel er den største utfordringen vi står overfor i sosialpolitikken, og rammer en stor gruppe med svært ulike behov. Å ha tak over hodet og en jobb å gå til er viktig for mange. Venstre vil prioritere bolig og arbeid til alle. Barnevernet må styrkes i alle bydeler for å sikre både tidlig bistand og mer forebyggende tiltak.

Vi vil gi et godt barnehagetilbud og en god skole til alle barn. Barnehagetilbudet må bli mer tilpasset barna og foreldrene sine behov. Derfor vil vi gi alle barn i Bergen rett til barnehageplass fra fylte ett år, og sikre et tilbud om nærbarnehage til alle. Vi har tillit til lærerne, og vil fjerne unødvendige krav til rapportering og testing som stjeler av tiden lærerne heller bør bruke på god undervisning i skolen.

For å kunne gi et nødvendig løft til de viktigste oppgavene kommunen har, trenger vi en sunnere kommuneøkonomi. I årene fremover må kommunen både øke inntektene og redusere utgiftene for å sikre et godt, bærekraftig tjenestetilbud til alle.

Venstre er et liberalt sentrumsparti og kan i prinsippet samarbeide med alle andre partier om gjennomslag for våre viktigste saker. Vi går til valg på å løse de største utfordringene Bergen står overfor, som dagens byråd ikke tar alvorlig nok. Til tross for dette er det mye av det sittende byrådets politikk som også Venstre kan stå inne for, og vi vet av erfaring at muligheten for gjennomslag for Venstres helhetlige politikk er størst i samarbeid med de borgerlige partiene. Vi ser det også som urealistisk å få etablert et handlekraftig, styringsdyktig byråd i et samarbeid mellom Venstre og den øvrige opposisjonen i bystyret. Til det er opposisjonen for fragmentert og politisk splittet.

Venstre går derfor til valg på å etablere et grønt, liberalt og borgerlig byråd hvor vi får gjennomslag for våre viktigste prioriteringer. Det er politisk gjennomslag for Venstres saker i en byrådsplattform som vil avgjøre spørsmålet om samarbeid for Venstre.

Enstemmig vedtatt av Bergen Venstres ekstraordinære årsmøte 30. september 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**