Tiltak for vanskeligstilte familier

Vi ønsker å forebygge og begrense barnefattigdom i kommunen. Derfor har vi fått på plass flere tiltak som kan være med å gjøre hverdagen lettere. Disse gjør at barn får delta på sosiale arenaer de ellers ville være forhindret fra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Barnehage illustrasjon bredde

.
Som et tiltak for å motvirke stigmatisering og sosial isolasjon av barn fra vanskeligstilte familier, tok vi derfor for et par år siden initiativ til å bli med på ordningen med opplevelseskort.

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunene som gir barn og unge gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter.

Foreldrene gjør som regel så godt de kan, men økonomien kan for mange begrense mulighetene. Familier som sliter økonomisk, vil i mange tilfeller ha problemer med å la barna få bli med på kino, delta i organiserte fritidsaktiviteter eller dra i svømmehallen. Ideen med opplevelseskortet å stille opp og gi disse barna gratis adgang til dette. Etter at dette ble innført i Nøtterøy Kommune, har det blitt en så stor suksess, at vi nå ønsker å kunne utvide tilbudet, slik at vi når enda flere.

Et annet tiltak vi har i kommunen er Nøtterøy kommunes sammensluttede legater. De sammensluttede legater i Nøtterøy Kommune skal i henhold til statuttene gis til vanskeligstilte personer som er bosatt i Nøtterøy kommune. De som ønsker å søke på midler her, kan gjøre det frem til onsdag 15. oktober.
Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema

 Ikke all fattigdom er like synlig

Ikke all fattigdom er like synlig

Søknaden sendes så til Legatstyret v/økonomisjefen i Nøtterøy kommune, PB 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy

For uten disse to tiltakene vedtok kommunestyret i møtet 24.09.2014, at følgende tiltak for å forebygge og begrense barnefattigdom skal vurderes i det kommende budsjettet og i
økonomiplanarbeidet for perioden 2015 — 2019

Videreføre og utvide opplevelseskortet
Øke tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og unge i målgruppen
Fleksibelt opptak i barnehage for nyankomne flyktninger
Redusert pris for barnehageplass til barn av nyankomne flyktninger og familier avhengig av sosialhjelp.
Styrke helsestasjonstjenesten med tidlig innsats for sårbare familier.
Utvidet ungdomstilbud ved Huset
Bidra til at flere kan eie egen bolig gjennom husbankens lån og tilskuddsordninger
Regulere husleiesatser ift husbankens maksimalrammer for tildelt bostøtte, slik at familier/personer med dårlig økonomi kan ha mulighet til å bo uten å være avhengig av økonomisk sosialhjelp.
Øke antall plasser for praksiskandidater i kommunens virksomheter.
Midler til fritidsaktiviteter i regi av organisasjoner og lag. Midlene kan gjerne bevilges gjennom organisasjonene.
Innføre inntektsbasert betaling for SFO.

Rådmannen ble også bedt om å kartlegge hvilke skjulte kostnader som opptrer i forbindelse med nøtterøyskolen. Dette for at vi på et senere tidspunkt skal kunne drøfte behov for retningslinjer, og hvordan ulike betalinger påvirker utvikling av barnefattigdomen i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**