Drypp fra venstres budsjettforslag

I Venstres alternative statsbudsjett legges det opp til en storstilt økning i overføringene til kommunene. Venstre foreslår å bevilge mer enn 1,8 milliarder mer til kommunene i 2015 enn det regjeringen har foreslått, samt tilskudd til samiske aviser med kr 4,1 mill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Blant satsingene er 1750 flere barnehageplasser, 250 nye helsesøstre i skolehelsetjenesten, 250 nye stillinger på helsestasjonene, styrket barnevern og ettervern, og en nasjonal minstenorm for sosialhjelp. Venstre foreslår i tillegg å reversere kutt i tilskuddet til oppfølging av personer med særlig store hjelpebehov.

I tillegg er det flere målrettede tiltak for lavinntektsfamilier. Det gjelder tiltak som gratis kjernetid i barnehage, reduserte barnehagepriser og differensierte SFO-satser.

– Dette er viktige og gode tiltak for å redusere fattigdom i barnefamilier, sier leder i Finnmark Venstre Terje Soløy. I tillegg betyr det bedre kommuneøkonomi, sett i forhold til regjeringens fremlagte budsjett. -Det er også gledelig at venstre går for prosjektering og oppstart nytt teaterbygg Det samiske nasjonalteateret Beaivvᚠmed 10 mill kroner.

Venstre har også lagt opp til satsinger på blant annet bredbånd, biblioteker og rassikring — alle tiltak som kommer kommuner og distrikter til gode. På toppen av dette kommer én milliard til kollektiv. Pengene hentes inn ved å øke miljøavgiftene, noe lavere skatteletter og omprioritere kraftig i pengebruken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**