Venstre satsar på kommunane: 1,8 millard ekstra

– Eg er svært glad for at Venstres alternative statsbudsjett inneheld ei styrking av kommuneøkonomien med heile 1,8 milliardar kroner. Det er i tråd med krava frå Venstre sine ordførarar og varaordførarar i forkant av budsjettprosessen, og det betyr betre tenester til folk flest dersom krava går gjennom i forhandlingane med Høgre og Frp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Alfred Bjørlo

Alfred Bjørlo

Det seier Alfred Bjørlo, ordførar i Eid og leiar i Venstre sitt ordførarnettverk.

Venstre foreslår å løyve meir enn 1,8 milliardar NOK meir til kommunene i 2015 enn det regjeringa har foreslått.

Mellom satsingane er 1750 fleire barnehageplassar, 250 nye helsesystre i skulehelsetenesta, 250 nye stillingar på helsestasjonane, biblioteksatsing, styrka barnevern og ettervern og ei nasjonal minstenorm for sosialhjelp. Venstre foreslår i tillegg å reversere kutt i tilskotet til oppfølging av personar med særleg store hjelpebehov.

Det er også fleire målretta tiltak i Venstre sitt alternative statsbudsjett for låginntektsfamiliar som t d gratis kjernetid i barnehage, reduserte barnehageprisar og differensierte SFO-satsar.

I tillegg har Venstre lagt opp til satsingar på mellom anna breiband, E39 gjennom Sogn og Fjordane og rassikring, samt ei tapskompensasjonsordning for fylke som kjem dårleg ut av det nye inntektssystemet for fylka. Dette er tiltak som er særskilt viktige for kommunane i Sogn og Fjordane, og kjem i tillegg til styrkinga av kommuneøkonomien.

– Eg er glad for at Venstre er så tydelege i å prioritere kommunene generelt og Sogn og Fjordane spesielt i statsbudsjettet, seier Alfred Bjørlo

Venstres «kommunepakke» i alternativt budsjett:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**