Det er ingen skam å snu

Rusletur i planområdet viser en unik lokalisasjon i et sårbart område. Her må fjellvettregelen benyttes. Det er ingen skam å snu! Vi mener derfor at området FB8 på Sjusjøen bør tas ut av kommuneplanens arealdel. Ta deg en tur til Sjusjøen sjøl og gå i området der det planlegges bygget 60 nye hytter…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Bjelleklang

Foto: Privat

Full damp

Foto: For jernbane

Ringsaker er en fantastisk kommune å bo i. Vi har et rikt og variert næringsliv. Vi har en geografisk plassering som gir oss uante muligheter. Variert og fantastisk natur. Det bugner av kulturelle tilbud i vår kommune og i våre nabokommuner. Vi har liksom «ælt» rett utafor stuedøra, uansett hvor i kommunen vi bor. Det er nesten bare manglende tiltak og fantasi som skulle hindre oss fra å ha et godt sosialt liv.
Vårt samfunn er imidlertid skjørt, og det skal lite til før denne «idyllen» rakner, eller får en uønsket slagside. I vårt ønske om «vekst og utvikling» kan det være en fare for at ting av og til kan gå litt for fort, og at vi burde ha tenkt oss om en gang til. Vår dyktige rådmann har ved flere anledninger sagt at «vi må tørre å gjøre feil». Det er helt riktig. For at vi skal ha framgang og utvikling må vi av og til gjøre feil. Uten feil ingen framgang. Det er jo av våre feil vi skal lære.
Vi er nå i sluttfasen med den nye kommuneplanens arealdel for perioden 2014-2025. Den skal vedtas i neste kommunestyre 10. september. Dette er et viktig styringsverktøy for kommunen og en viktig plan som synliggjør vårt ønske om å framstå som en positiv, framtidsrettet og initiativrik kommune. Vi ønsker å være en «velkommen hit» kommune.

Trine Skei Grande LoVeSe II

Foto: Tor Bjarne Christensen

Den tverrpolitiske styringsgruppen, ledet av ordfører, har utarbeidet en meget omfattende plan og har utført et enormt stort arbeid i over 2 år. Nå ligger planen der ferdig til endelig godkjenning. Innsigelser er fjernet og det er nå opp til kommunestyret selv å vedta planen. En så omfattende plan vil alltid ha i seg kontroversielle og vanskelige saker. Den vil på en rekke områder innvirke på nåværende og framtidige innbyggere i kommunen. Den vil også i noen grad kunne innvirke på våre nabokommuner. Det vil alltid være noen som er uenige i deler av planen, og det har også kommet godt til syne i høringer og debattinnlegg. Bruk av dyrket mark til næringsformål, veier og bebyggelse vil alltid være en vanskelig avveining mellom flere interesser. Matjord og dyrket mark må i størst mulig grad skånes. Det er nødvendig å stimulere til nydyrking.

Fossen

Foto: A.Hovstø

Ringsakerfjellet og Sjusjøen er en av kommunens viktigste områder når det gjelder friluftsliv, fysisk aktivitet, naturopplevelser og avkobling. Sommer og vinter. Området er også svært viktig for næringslivet. Mange bygg og anleggsbedrifter har stor aktivitet i fjellet som gir gode og varierte arbeidsplasser. Det legges igjen mye penger i kommunen.
Sjusjøen er unik med sin varierte natur og topografi. Stier og løyper i nærmest urørt natur like ved hytter, som i de fleste tilfeller faller godt inn i naturen. Det er disse kvaliteter som gjør at Sjusjøområdet er så populært for friluftsliv og mosjon. Av samme grunn må vi da være særdeles forsiktige med å vedta arealplaner som kan ødelegge dette fine og sårbare samspillet mellom bebyggelse og urørt natur i fjellet. Vi må passe oss for at vi ikke sager over den greina vi sitter på.

Bjelleklang

Foto: Privat

Phil ønsker et nytt område for fritidsbebyggelse for å kunne tilby flere hyttetomter i Sjusjø-området. De har pekt ut et område på 174 dekar ovenfor Heståsmyra mot Lille Lunkefjell (område FB8). Dette området ligger helt opp mot snaufjellet og opp til 940 moh. Mellom eksisterende bebyggelse og dette området er det kryssende skiløyper og turstier. Vei til dette nye området må krysse disse etablerte løyper og stier. Det blir økt trafikk i et viktig friluftsområde.
Det er ikke alltid like lett å vurdere et område bare ut fra plassering på kartet. Ved å gå ut i naturen og besiktige området får vi betydelig bedre kjennskap til området og naturen rundt. Etter besøk og rusletur i planområdet ble det helt klart for meg at dette området har en så unik lokalisasjon, i et sårbart område, at fjellvettregelen må benyttes. Det er ingen skam å snu! Vi mener derfor at området FB8 bør tas ut av kommuneplanens arealdel. Jeg vil oppfordre mine kolleger i kommunestyret til følgende: Ta en tur til Sjusjøen og gå i området der det kan bygges 60 nye hytter før du bestemmer deg. Det fungerte for meg!
Morten Andersen
Ringsaker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**