Uttalelse: Til kamp mot vold i nære relasjoner

Oppimot 70% av kvinner opplever vold i løpet av sitt liv, og vold dreper og skader flere kvinner mellom 15-44 enn kreft, malaria, trafikkulykker og krig til sammen. Kjønnsbasert vold er således en global epidemi som krever global handlekraft. Venstre mener retten til et liv uten vold er en viktig del av arbeidet for mer likestilte samfunn lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Uttalelse fra Venstres Sentralstyre 10.11.2014

Hvert år setter FN og WHO fokus på vold i nære relasjoner med en kampanje kalt «16 dager». I løpet av 16 dager løftes fakta om seksuell vold og vold i nære relasjoner. Venstre støtter kampanjen og mener at det er avgjørende å sette vold mot kvinner i et menneskerettighetsperspektiv.

Trussel mot menneskerettigheter
Venstre mener at vold i nære relasjoner er en av de største truslene mot kvinners menneskerettigheter og egenverdi. Således må politisk engasjement for kjønn og likestilling også handle om å se på de bakenforliggende årsakene til brudd på kvinners rettigheter. Disse bruddene kan handle om alt fra at kvinner mangler formell eller reel eiendomsrett, arverett, reell tilgang på utdanning, mangel på tilgang til arbeid og inntekt, vold i nære relasjoner, kjønnslemlestelse og voldtekt.

Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom likestilling og vold. Samfunn som er mer likestilte har mindre vold, er mindre korrupte og har mer respekt for menneskerettigheter. I dag opplever en av tre kvinner i verden vold, en av fire kvinner i Norge opplever vold i nære relasjoner og andelen menn som oppsøker krisesentre er økende. Den langsiktige løsningen er å endre skadelige sosiale normer og holdninger. Derfor må også menn dras aktivt inn i likestillingsarbeidet internasjonalt. Dessuten er utdanning en viktig brikke. Utdanning på linje med menn vil gi kvinner større valgfrihet og bedre forutsetninger for å delta i og påvirke samfunnets politiske, sosiale, økonomiske og miljømessige utvikling. Samtidig må vi følge opp de som utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. Styrkning av politiets etterforskningskapasitet, barnehusene og krisesentrene vil være en del av dette.

Internasjonalt likestillingsarbeid
Kampen for global likestilling er den største menneskerettighetsutfordringen i vår tid. Venstre mener at norsk utenrikspolitikk bør ta et særskilt ansvar i det internasjonale likestillingsarbeidet og sette vold mot kvinner og kvinners rett til utdanning på agendaen gjennom internasjonale fora. Det må også settes på agendaen i internasjonale bilaterale kontakter Norge har, på lik linje med andre felles interesser som næringslivssamarbeid, miljø og bistand.

I det utviklingspolitiske arbeidet må tema som handler om årsaker til brudd på menneskerettighetene stå sentralt. Myndigheter i de enkelte land må ansvarliggjøres, og sivilsamfunnet må styrkes for å balansere makt. Når ledere for diskriminerte folkegrupper besøker Norge og ønsker å møte representanter fra den norske regjering og Storting, må ikke markedsmessige og handelsmessige hensyn føre til at disse blir avvist. Venstre mener at norsk utenriks- og utviklingspolitikk må innrettes i større grad mot tiltak for å få bukt med både formelle og reelle hindringer.

16 dagers-kampanjen viser at det å lykkes med likestillingspolitikken internasjonalt er viktigere enn noen gang. Venstre håper at regjeringen vill ta denne anledningen til å øke Norges innsatts i kampen møt kjønnsbasert vold både internasjonalt og her hjemme.

Venstre vil:
At kvinners rettigheter skal være en prioritert oppgave for Norge i internasjonale fora og i dialog og samarbeid med andre land.
Styrke kvinner deltagelse i fredsprosesser, da vold mot kvinner ofte har vært et akutt problem i en krig. Det er viktig at kvinner også spiller en aktiv rolle som fredsbyggere.
Arbeide internasjonalt for at alle jenter skal få fullføre grunnskolen på lik linje med gutter.
At menneskerettighetene får en sentral plass i FNs utviklingsmål fra 2015.
Øke norske bevilgninger til politiets etterforskningskapasitet, barnehusene og krisesentrene og arbeide for økt kvalitet på disse områdene.
Grunnlovsfeste forbudet mot diskriminering på bakgrunn av kjønn, opprinnelse, funksjonsevne, seksuell orientering, livssyn eller andre vesentlige forhold ved en person.
At norske myndigheter prioriterer å bekjempe tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og vold mot barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**