Et sosialt budsjett som sikrer mer til de som trenger det mest

Venstre har i budsjettforliket med regjeringspartiene og Krf fått gjennomslag for et mer sosialt budsjett som sikrer mer til de som trenger det mest. – Vi har valgt å prioritere fattige og vanskeligstilte barn og styrker budsjettet på dette området med i underkant av 600 mill. kroner, sier nestleder Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Terje Breivik

Mer enn 70 000 barn lever i fattigdom i Norge. I tillegg vet vi at titusener av barn utsettes for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i løpet av oppveksten.

Et løft for fattige og vanskeligstilte barn
– Vi vil at alle barn skal ha muligheter til å gå i barnehagen og utvider ordningen med kjernetid i barnehager for 4-5 åringer i lavinntektsfamilier. Videre gir vi nå alle 4 og 5-åringer i asylmottak rett til barnehageplass, og styrker aktivitetstilbudet for øvrig til barn i asylmottak, sier Terje Breivik.

Barn som lever i fattigdom trenger målrettede tiltak og vi styrker derfor også den generelle tilskuddsordningen mot barnefattigdom, ferietiltak for vanskeligstilte barn og styrker Forandringsfabrikken.

Helsestasjonene er det viktigste lavterskeltilbudet for barn, og vi styrker derfor helsestasjonene og skolehelsestasjonene med 70 mill kroner. Videre styrkes Barnehusene med 25 mill. kroner og barnevernet får ytterligere 30 mill. kroner.

Rus og psykisk helse
Frivillig arbeid innen rus og psykisk helse styrkes med 30 mill. kroner, det etableres flere lavterskeltilbud for barn og unge fra familier med rusproblemer (Kompasset), vi styrker Fontenehusene med 10 mill. kroner , det bevilges 10 mill. kroner til oppsøkende behandlingsteam for alvorlig psykisk syke og vi styrker ettervernet innen rus og psykisk helse.

– Vi har særlig vært opptatt av å styrke lavterskeltilbudet innenfor rus og psykisk helse som også var prioritert av regjeringen, og har i tillegg valgt å øremerket 100 mill. kroner til rusarbeid i kommunene.

Kommunene får i tillegg 220 mill kroner til å styrke helse- og omsorgstjenestene til mennesker med behov for omfattende hjelpetilbud innenfor blant annet rus og psykiatri.

Kommunene har ansvaret for grunnleggende velferdstjenester innenfor skole, barnevern, helse og omsorg, og Venstre er derfor fornøyd med å ha fått gjennomslag for en solid økning i overføringen til kommunene. Det bevilges nå 1, 2 mrd mer til kommunene enn regjeringen hadde foreslått.

Økt bistand og flere kvoteflyktninger
Bistandsbudsjettet styrkes og Venstre har fått gjennomslag for 500 flere kvoteflyktninger.

– Med den flyktningesituasjonen verden står overfor, må Norge ta et større ansvar. Derfor styrker vi budsjettet for å kunne ta imot 500 flere kvoteflyktninger, sier Terje Breivik.

Videre oppretter vi blant flere mottaksplasser for enslige mindreårige, gir 4-5-åringer i asylmottak rett til barnehageplass og styrker rettshjelpsordninger for asylsøkere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**