Budsjettbehandling i Tinn Formannskap

Venstre følger opp med en offensiv næringspolitikk, et langsiktig syn på drift av kommunale tjenester og en god sosial profil for kommunens asylbarn. Venstre etterlyser også en temadag i kommunestyret om kommunens asyl- og flyktningpolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I budsjettbehandlingen i Tinn Formannskap 20.11.14, fremmet Venstres representant Tor Helge Flåto fra følgende verbale forslag på vegne av Venstre, Senterpartiet og Høyre:

“Opprettholde barnehagetilbud for asylbarn — Ca. 500 000,- ”
“Oppkapitalisering av næringsfond. 5 — 10 mill”
“Utrede ny budsjettberegning for fellesrådet fra budsjett 2016”
“Se på kostnader i Tinn skolen ref. Kostra gruppe 12, og ha et mål om å komme ned på nivå med andre kommuner i denne gruppen i løpet av eks. 4 år.”
“Etterlyser temadag asylsøkere/flyktninger”

Hele møteprotokollen finner man her: http://einnsyn.tinn.kommune.no/einnsyn/Utvalg/ShowUtvalgDocument/734/MP.

Her finner man også et utdrag fra møte i Samfunns- og miljøutvalget der Venstres representant Eivind Tov Ørnes som leder av utvalget ber administrasjonen vurdere følgende i forhold til bygging av ny barnehage:

Dale-Bakhus: Utvidelse av eksisterende barnehage mot øst ved flytting av eksisterende veg.
Billagstomta; Nærmere vurdering av fyllmasser i området. Undersøkelsene gjort av Tveiten i 2008 var i forhold til boligbebyggelse. Er det strengere krav til barnehage?
Bråvollparken: Vurdere adkomst med avkjørsel nærmere brua videreført som forbygning mot Måna. Eventuelt samarbeid NVE og ØTB
Mæland foran Rjukanbadet. Er det grunnlag for erverv av eiendom?
Samlet for alternativene: kostnad, tilrettelegging, erverv, parkering og adkomst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**