Budsjett: Kommunal og forvaltning

Kommunal – og forvaltningsbudsjettet ble tirsdag den 9. desember behandlet i Stortinget. – Det offentlige er helt avhengig av verdiskapingen i det private næringsliv. Like klart er det at næringslivet er avhengig av en velfungerende offentlig sektor, sa Andre N. Skjelstad i sitt innlegg fra talerstolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Andre N. Skjelstad er Venstres medlem av Kommunal – og forvaltningskomiteen på Stortinget. Han trakk frem en rekke av de viktige oppgavene kommunene forvalter.

– Ikke minst er gode skoler nødvendig for at norske bedrifter skal kunne fortsette å hevde seg i kunnskapsindustrien, og et godt barnehagetilbud er viktig for deltakelse i yrkeslivet, men det må likevel være et mål at veksten i offentlige utgifter er lavere enn veksten i samfunnet for øvrig, sa Skjelstad.

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

– Det ytes stor innsats fra ansatte i offentlig sektor, som vi alle er avhengig av, men systemet må reformeres for å bedre tjenestene for borgerne. Å ta i bruk ny teknologi i offentlig sektor er en del av dette. Bedre samordning mellom forvaltningsnivåer og forenkling er en annen del, påpekte Skjelstad.

Effektivisering og flytting av oppgaver.
Venstre mener det er en utfordring at offentlig sektor stadig blir større og mer omfattende, og at den statlige kontroll øker og oppgavene blir flere. Det er ønskelig med en effektivisering og å flytte flere statlige oppgaver nedover.

– Dette er Venstres grunntanke når det gjelder kommune- og regionreformen, som vil være viktig for å gi likeverdige tjenester i hele landet, og ikke minst gi kommuner og regioner bedre mulighet til å kunne utøve en mer helhetlig politikk, sa Skjelstad.

– Jeg vil også minne om at det offentlige har et særlig ansvar for å tilrettelegge for at personer med nedsatt funksjons- og/eller arbeidsevne kan delta i yrkeslivet, sa Skjelstad.

Samisk kulturarv
Venstre mener det er viktig å synliggjøre og ta vare på samisk kultur og minoriteter innenfor den samiske kulturen, deriblant sørsamisk kultur.

– I Venstre er vi derfor svært fornøyd med at vi på nytt kan se på stiftelsen Saemien Sijte for å realisere et nytt sørsamisk museum og kultursenter og et bedre museumsbygg, sa Skjelstad.

Å eie egen bolig
Venstre mener det å kunne eie egen bolig er viktig. Derfor er det viktig at flere gis muligheten til å etablere seg i egen bolig.

– Staten må stimulere kommunene til å bygge flere og rimelige utleieboliger. Det er viktig i områder med store levekårsutfordringer at staten bidrar til utvikling gjennom bedring av de fysiske omgivelsene og stimulerer til lokalt engasjement og deltakelse. Statens bidrag i Groruddalsatsingen i Oslo har vært helt avgjørende, sa Skjelstad.

– Husbanken må også ha en sentral rolle i framtiden. Husbanken må bidra til at flere vanskeligstilte får et godt sted å bo, og at det blir flere boliger og bygg som møter framtidens utfordringer, med økende krav til miljø- og energivennlige og ikke minst universelt utformede boliger, sa Skjelstad.

Fylkeskommunene
Kommuner og fylkeskommuner er selvstendige, folkevalgte forvaltningsorgan som har ansvaret for grunnleggende velferdstjenester som skole, barnevern og helse- og omsorgstjenester.

– Det er derfor viktig at kommuner og fylkeskommuner sikres gode rammevilkår, og at det lokale selvstyret respekteres gjennom større grad av frie inntekter. Det er Venstres utgangspunkt at desentralisering av makt og myndighet er en aktiv distriktspolitisk handling, sa Skjelstad.

– Venstres politikk for kommunestruktur, regionalpolitikk, næringsutvikling, landbruk, samferdsel og ikke minst kommunikasjon, kunnskap og helse, for å nevne noen av de mest sentrale politikkområdene, er innrettet med sikte på å styrke og myndiggjøre lokalsamfunn og distriktssentre og gjøre det mulig å bo og leve over hele landet, sa Skjelstad.

Les hele debatten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**