Budsjett: Verdiskapning for fremtiden

Torsdag var det debatt i Stortinget om næringsdelen av budsjettet. – I takt med lavere produksjon på den norske sokkelen og lavere oljepriser vet vi at den norske økonomien er nødt til å gjennomgå en omstillingsprosess. Spørsmålet er bare hvor raskt denne prosessen kan komme i gang, slik at vi kan unngå en langvarig nedtur, sa Pål Farstad, Venstres medlem i næringskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre mener at en vellykket omstillingsprosess som gjør oss mindre avhengig av oljesektoren, og som gir tilgang til kvalifisert arbeidskraft i andre sektorer, kan bidra til å løfte viktig norsk eksportindustri som fiskeri og havbruk og også reiselivsnæringen. Dette er næringer som kommer til å spille en avgjørende rolle for verdiskapingen i framtidens Norge.

Grønn omstilling
Venstre mener at det er behov for målrettede tiltak for å lykkes med denne grønne omstillingen. Det gjelder bl.a. bruk av det offentlige virkemiddelapparatet, økt tilgang på kapital, forenkling for næringslivet og en satsing på forskning og innovasjon.

Pål Farstad

Foto: Øivind Leren

– I Venstres alternative budsjett tok vi derfor til orde for en ny næringspolitikk som legger forholdene til rette for gründere og et mangfold av verdiskapende bedrifter i hele landet. Vi ønsker å slippe kreativiteten og skaperkraften løs. Vi vil satse på gründere og entreprenører, sa Farstad.

– Venstre er opptatt av å styrke forskningen i næringslivet og å styrke samarbeidet mellom forskningsmiljø og næringsliv. Ikke minst gjelder det de regionale forskningsmiljøene som er tett på næringslivet i sin region. I Venstres alternative budsjett foreslår vi å styrke den næringsrettede forskningen med 75 mill. kr, i tillegg til satsing på spesifikke program som totalt gir 244,4 mill. kr, sa Farstad.

Marine satsninger
Venstre mener det er positivt at budsjettavtalen bidro til økte bevilgninger til marin forskning, Havforskningsinstituttets bestandsforskning, landbruksforskning, Brukerstyrt innovasjonsarena og ikke minst en styrking av FORNY2020.

– Alt dette er viktig, men jeg velger å trekke fram vårt gjennomslag for mer penger til Havforskningsinstituttet spesielt. 10 mill. kr ekstra til bestandsforskning, til ressursforskning, er mindre enn det burde vært, men et steg i rett retning, sa Farstad.

– Norsk fiskerinæring og det norske samfunn går glipp av en betydelig verdiskaping som følge av at vi ikke vet nok om viktige fiskebestander som sild og makrell, i tillegg til en del andre fiskeslag. Det er ikke bare flåtesiden — fiskersiden — som har glede av det. Det gjelder like mye fiskekjøperne på land og de ringvirkningene fiskeriene har for leverandørindustri og samfunnet for øvrig langs kysten, om det er på Sørlandet, på Møre eller i Vesterålen, sa Farstad.

Økologisk satsning
Venstre har som ambisjon at 17 pst. av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk. Venstre foreslo i vårt alternative budsjett ekstra skattefradrag for bønder som driver eller legger om til økologisk produksjon, i tillegg til å fjerne momsen på økologiske matvarer.
– Vårt engasjement for økologi i landbruket kommer også til uttrykk ved at vi hegner om Bioforsks miljø for økologisk forskning på Tingvoll. Vi vil meget sterkt understreke behovet for å bygge opp under økologimiljøet på Tingvoll, og det er vi tydelige på i en merknad i saken.

– I tillegg til at vi er opptatt av Tingvoll, er vi også opptatt av at de forskningsmiljøene som er bygd opp i distriktene innenfor Bioforsk, slik som bl.a. Tjøtta på Helgeland, får en sentral plass i framtidig landbruksforskning. Regjeringen har besluttet å slå sammen Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning og Norsk institutt for skog og landskap fra 1. juli 2015. Venstre mener at det kan være fornuftig med en slik sammenslåing, men vi aksepterer ikke at det skal gå ut over livskraftige og framtredende forskningsmiljøer i distriktene. Det vil vi passe på, sa Farstad.

Såkornfond
I budsjettforliket fikk Venstre gjennomslag for å etablere flere såkornfond i 2015. Det er viktig for å sikre selskaper kapital i tidlig fase.

– Vi fikk gjennomslag for nøyaktig de beløp og forslag som Venstre hadde i vårt alternative statsbudsjett. Vi legger derfor til grunn at budsjettforliket innebærer det samme som Venstres alternative budsjett, nemlig et nytt nasjonalt såkornfond med en totalramme på 400 mill. kr, og et nytt pre-såkornfond med en totalramme på 200 mill. kr som tilfører kapital i en enda tidligere fase enn vanlige såkornfond.

Les hele debatten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**