Lokallagsårsmøte 29/01-15

Tinn Venstre

Tinn Venstre kaller inn til lokallagsårsmøte torsdag 29 januar klokken 18:00, på Landbrukskontoret i Atrå. Innspill i forkant av møtet meddeles til Jan-Anders Dam-Nielsen på telefon 41 50 75 54 eller epost [email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


§ 6. LOKALLAGSÅRSMØTET

Årsmøtet er Venstres høyeste myndighet i lokallaget og skal holdes innen utgangen av
januar hvert år. Lokallagsstyret kaller inn til møtet med minst to ukers varsel. I innkallingen
settes det en frist å fremme forslag til politiske uttalelser og andre forslag som ønskes tatt
opp til behandling på fylkesårsmøtet. Årsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp
på sakslisten for møtet.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret vedtar det eller når minst en tredjedel av
medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de
saker som er angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes av lokallagsstyret. Møtet
innkalles med minst 10 dagers varsel.

Alle medlemmer etter §2 har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Kontingenten
regnes som betalt hvis den er betalt for inneværende år for lag som har årsmøte før
årsskiftet, eller for forrige eller inneværende år for lag som har årsmøte i januar. Medlemmer
nyinnmeldt etter 1.11 må også ha betalt kontingent for å få stemmerett.

Årsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte.

Årsmøtet åpnes av lokallagslederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende
velges:

– Møteledere
– Møtesekretærer og -referenter
– Tellekorps
– Redaksjonskomité for politiske uttalelser
– To personer til å underskrive protokollen

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter årsmøtet.
Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første styremøtet etter årsmøtet.

Valg.

Årsmøtet skal foreta valg av:

Lokallagsstyre
Årsmøtet velger et styre med minst 3 medlemmer, hvorav:
– Lokallagsleder
– Én eller to nestledere
– Minst 1 eller to styremedlemmer
– Inntil 5 varamedlemmer

Revisor.
Det første og tredje ordinære årsmøtet i stortingsperioden velger en revisor til å stå for
revisjon av lokallagets regnskap. Revisoren kan ikke ha andre verv i laget.

Delegater til fylkesårsmøtet.
Hvert årsmøte velger delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet i henhold til tildelt
antall. Delegatene skal ha fullmakter underskrevet av leder i lokallaget.

Valgkomité.
Årsmøtet velger en valgkomité etter forslag fra styret, bestående av leder, to medlemmer
og to varamedlemmer, som på det etterfølgende årsmøtet legger frem forslag til valg av
styre, revisor og delegater til fylkesårsmøtet. Ingen av medlemmene eller
varamedlemmene i det sittende lokallagsstyret kan være medlemmer eller
varamedlemmer til valgkomitéen.
Andre arbeidsoppgaver.
Alle ordinære årsmøter skal:

Behandle styrets årsmelding og årsregnskap. Årsmeldingen og årsregnskapet følger
kalenderåret.

Fastsette lokallagets sats for medlemskontingent for det etterfølgende kalenderår.

Behandle fylkesstyrets forslag til mål, strategier og hovedretningslinjer for fylkeslagets
virksomhet.

Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene.

Foran stortings- og fylkestingsvalg skal forslag til valgprogram behandles av årsmøtet
eller et medlemsmøte før det behandles på fylkesårsmøtet.

I valgår skal årsmøtet behandle og vedta en plan for lagets valgkamp.

I kommunevalgår skal årsmøtet (eller etter vedtektene for det enkelte lokallag et annet
representativt møte i laget) behandle og vedta eget valgprogram for Venstre i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**